Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява №1

ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-24/17.01.2020 г. с предмет: Разработване на наръчник за знака SILCNET“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7124 1000/ по проект с референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и съфинансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България. 

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 27 януари 2020 г.

  1. Документация
  2. Проекто-договор
  3. Технически спецификации
  4. Методика
  5. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 17.01.2020 г.

      6.  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата на публикуване: 27.01.2020 г.

       7. Протокол
       8. Информация по реда на чл. 98, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП

Дата на публикуване: 07.02.2020 г.

       9. Договор

Дата на публикуване 26.02.2020 г.