Икономически университет – Варна

Профил на купувача - 2020 г.


1. Обявления за предварителна информация:

2. Пазарни консултации:

3. Становища от АОП от упражнен предварителен контрол:

4. Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява /покана до определени лица/:

ID на информация за публикация на обява в АОП
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
9095881 "Разработване на наръчник за знака SILCNET". 17.01.2020 г.
9096609 "Доставка на 3 броя преносими компютри“. 25.02.2020 г.
9097178

„Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебния процес за нуждите на ИУ-Варна”.

16.03.2020 г.
9097518  Доставка на компютърна техника за нуждите на ИУ-Варна за 2020г.“ 23.03.2020 г.


5. Обществени поръчки, възлагани чрез процедури:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер на Решение)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
959760 "Охранителни дейности, включително въоръжена охрана на обекти, стопанисвани от Икономически университет - Варна“, /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 7971 3000 „Охранителни услуги". 12.02.2020 г.
968438 "Предприемаческа мрежа по пътя на коприната". 26.03.2020 г.
971847 "Виртуална обсерватория на пътя на коприната". 10.04.2020 г.