Икономически университет - Варна

Профил на купувача - 2020 г.


1. Обявления за предварителна информация:

2. Пазарни консултации:

3. Становища от АОП от упражнен предварителен контрол:

4. Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява /покана до определени лица/:

ID на информация за публикация на обява в АОП
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
9095881 "Разработване на наръчник за знака SILCNET" 17.01.2020 г.


5. Обществени поръчки, възлагани чрез процедури:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер на Решение)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
n/a "n/a" 00.00.2020 г.