Икономически университет – Варна

Регистрация / читателска карта

Регистрирането в библиотеката на преподаватели, служители и докторанти се извършва срещу заповедта им за назначаване.

Новоприетите студенти (бакалаври и магистри) се регистрират в Заемна служба на библиотеката (V етаж), след представяне на студентска книжка и документ за платена такса.

Таксата за издаване на читателска карта е 3 лв. и се заплаща в касата на университета (ет. 2, ст. 231). Издадената читателска карта е документ за ползване услугите на библиотеката (вход за читалня, копирни услуги, заемане и връщане на литература) и е валидна до края на следването. Повторно издаване на читателска карта (при изгубване, унищожаване и пр.) се извършва, след заплащане на такса от 6 лв. в касата на университета.

Регистрацията на читател се актуализира текущо - при промяна на адрес, специалност или факултетен номер.

Външните читатели ползват библиотеката срещу лична карта и документ за такса, платена в касата на университета. Таксите са: за един ден (10 лв.), за седмица (20 лв.), за месец (40 лв.). За ученици и хора с увреждания: за един ден (5 лв.), за седмица (10 лв.), за месец (20 лв.)

При напускане на университета, за да получи обходен лист, читателят трябва да се издължи на библиотеката и срещу представяне на студентска книжка и читателска карта да бъде отчислен от нейния регистър.