Икономически университет – Варна

Каталог Периодични издания

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я


Заглавия на кирилица - 2020 г.

Автоматика и информатика

Аз Буки

Алманах научни изследвания

Архитектура

Библиотека

Бизнес управление

България - "Общи статистически издания" НСИ...

Български законник

Бюджети на домакинствата в Република България

Бюджетът

Бюлетин Строителство и архитектура

Вестник СПУ. Сер. 6, Философия. Культурология...

Вестник СПУ. Сер. 5, Экономика

Вътрешен одитор

Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти. СА Свищов

Годишник. Бургаски свободен университет

Годишник. Варненски свободен университет

Годишник. Висше училище по сигурност и икономика

Годишник. Икономически университет - Варна

Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов

Годишник. Университет "Проф. Асен Златаров" - Бургас

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Геолого-географски факултет

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Департамент по спорт

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Исторически факултет

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Стопански факултет

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Факултет по математика и информатика

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Факултет по педагогика

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Факултет по славянски филологии

Годишник на УНСС

Градът

Държавен вестник

Европа 2001

Европейски правен преглед

Екология 21

Енергийни баланси

Журнал Белорусского государственного университета. Биология

Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика

Журнал Белорусского государственного университета. Физика

Журнал Белорусского государственного университета. Химия

Журнал Белорусского государственного университета. Экономика

Заетост и безработица

Здравеопазване

Известия на държавните архиви

Известия. Списание на Икономически университет - Варна

Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки

Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки

Известия на Техническия университет Габрово

Икономика

Икономика 21

Икономика и управление на селското стопанство

Икономическа мисъл

Икономически и социални алтернативи

Исторически преглед

Капитал

Книгоиздаване и печат

Компютърни науки и технологии

Математика

Математика и информатика

Математика, компютърни науки и образование

Медии и комуникации на 21. век

Международна научна конференция Унитех'... Габрово

Международни отношения

Мениджър

Митническа хроника

Наети лица и работна заплата в област Варна

Народно дело

Народностопански архив

Наръчник на икономиста

Население и демографски процеси

Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика

Научни трудове. Европейско висше училище по икономика и мениджмънт : Годишник на ЕВУИМ

Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство

Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки : ПУ "П. Хилендарски"

Образование в Република България

Образование и специализация в чужбина

Общество и право

Околна среда

Опаковки и Печат

Основни макроикономически показатели

Официален бюлетин. Български институт по стандартизация

Педагогика

Педагогически алманах

Политика и сигурност

Правна мисъл

Престъпления и осъдени лица

Професионално образование

Пътнотранспортни произшествия

Районите, областите и общините в Република България

Российский экономический журнал

Социално-икономически анализи

Социологически проблеми

Списание на Българската академия на науките

Спорт и наука

Справочник за цените в строителството

Средни цени и купени количества...

Статистика

Статистически годишник. Република България

Статистически справочник. Република България

Стратегии на образователната и научна политика

Структура на заплатите

Счетоводство, данъци и право

Съвременно право

Съпоставително езикознание

Транспорт и логистика

Труд

Труд и право

Туризъм в област Варна

Търговско право

Университетски вести

Философски алтернативи

Финансы

Хранителна индустрия и търговия

Хранителнo-вкусова промишленост

Чуждоезиково обучение

Юридически сборник

Ютилитис