Икономически университет – Варна

Практическо обучение

 

Практическото обучение е част от учебния план и е задължително за студентите от специалност „Съдебна администрация” в образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ в Икономически университет – Варна.

В ИУ-Варна е разработена платформа UEBN, чрез която се администрира и отчита практическото обучение на студентите (за повече информация виж: https://uebn.ue-varna.bg/bg/page/internship). Платформата улеснява както студентите така и работодателите като им предоставя възможност за онлайн координиране на практическия процес. Участниците са трима. СтудентРаботодател и Академичен наставник (преподавателят от университета, който поставя оценка върху постигнатите резултати).

 

Академичен наставник за 2023/2024 г. е гл. ас. д-р Диана Димитрова (dianadim@ue-varna.bg)

 

Цел

Практическото обучение цели да насърчи студентите към практическа реализация на придобитите в процеса на обучение теоретични знания, чрез участие в дейността на органите на съдебната власт.

 

Етапи:

  • избор на обучаваща организация
  • уреждане отношенията за сътрудничество между университета и обучаващата организация
  • изготвяне на план за практическо обучение
  • фактическо провеждане на практическото обучение
  • оценка и защита на практическото обучение

 

Продължителност

Практическото обучение е с продължителност 45 календарни дни и се провежда по време на или след приключването на трети курс.

 

Място

Препоръчително е мястото на провеждане на практическото обучение да бъде българска администрация на орган на съдебната власт (съд, прокуратура, следствие) или чуждестранна администрация на съдебна власт.

 

Провеждане на практическото обучение

Можете да отчетете стаж по следния начин:

Стаж на 240 часа (разпределени в 45 дни)
 

  • Възможност 1 "А" Онлайн - когато работодателят е регистриран в системата. Виж повече на: https://drive.google.com/file/d/1Ap6kJ5WNWlA6Rt38pM-qepzPbf-JqhQH/view
  • Възможност 1 "Б" Офлайн - когато работодателят НЕ е регистриран в системата. В платформата UEBN ще откриете прикачени документи, които се изтеглят, попълват, сканират в pdf и се прикачват обратно в системата. Виж повече на: https://drive.google.com/file/d/1Ap6kJ5WNWlA6Rt38pM-qepzPbf-JqhQH/view
  • Възможност 2 „Онлайн“ – когато студентът работи на основен трудов договор и работодателят е регистриран в системата. Виж повече на: https://drive.google.com/file/d/1iE_UH3b618wfvjeArPXQ7-Y1ftV53ozw/view

 

Студентите сами избират организацията, в която да проведат своето практическо обучение чрез избор измежду регистрираните в платформата UEBN работодатели или чрез директен контакт. В случай, че избраният работодател не е регистриран в платформата UEBN, студентът носи отговорност за това да му бъде направена регистрация, още преди започването на стажа.

След като завършите практическото обучение и сте готови с изискания отчет съгласно Указания – практическо обучение „Съдебна администрация”, трябва отново да влезете в профила си в платформата UEBN и да качите отчета в електронен формат чрез личния си профил минимум 5 дни преди защитата.

На тази страница можете да се запознаете с изискванията за писмения отчет.

 

Защита на практическото обучение
Защитата на практическото обучение ще се проведе на :

редовна сесия - 18.09.2024 г.

поправителна сесия - 11.10.2024 г.

До защита се допускат студенти, приключили практическото си обучение в уеб платформата UEBN.

Защитата на практическото обучение се провежда чрез индивидуално събеседване.

По време на защитата на практическото обучение на студента се поставя оценка, която се включва при формиране на общия успех от курса за обучение в ОКС „Бакалавър“

 

Информация за практическото обучение може да намерите и в платформата eLearn.

За повече информация относно платформата UEBN и регистрацията:

https://www.youtube.com/watch?v=YWOnwiNsXY0&t=1266s&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F

https://www.youtube.com/watch?v=hKNzHAmE4AY&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=YWOnwiNsXY0&t=3s