Икономически университет - Варна

Катедра "Икономика и управление на строителството"

Катедра "Икономика и управление на строителството" (ИУС) е създадена през 1953 г. Пръв ръководител на катедрата е доц. Ганчо Радев, който заема тази длъжност от 1953 до 1956 г. Следващи ръководители са доц. Недю Карабашаков (1956 – 1966 г.) проф. д-р Станислав Хаджиев (1966 – 1975 г.), проф. д-р ик. н. Георги Димитров (1975 – 1992 г.), доц. д-р Гено Генов (1992 – 2000 г.; 2003 – 2005 г.), доц. д-р Иван Желев (2000 – 2003 г.),  проф. д-р Пламен Илиев (2005-2019 г.), а от юни 2019 - доц. д-р Божидар Чапаров.

Академичният състав на катедра ИУС включва 13 преподаватели с образователна и научна степен "доктор". Хабилитираният състав включва 8 преподаватели - 3-ма професори и 5-ма доценти.

Катедра ИУС администрира и успешно ръководи обучението по специалностите "Предприемачество и инвестиционен мениджмънт" (ПИМ), "Икономика на строителството" (ИС), "Икономика на недвижимата собственост" (ИНС),  "Бизнес икономика" (БИ), "Строителен бизнес и предприемачество“ (СБП), "Строително предприемачество" (СП), "Управление на проекти" (УП) и "Недвижими имоти и инвестиции" (НИИ).

При обучението по специалности ПИМ, НИИ, БИ, СБП, СП и УП, катедра ИУС се стреми да подготвя специалисти, познаващи националните и международните бизнес практики, закономерностите на икономическото развитие, организацията, управлението, финансирането, отчетността и анализа на стопанската дейност. Осъществявайки непрекъснато усъвършенстване на преподавателската и изследователската работа, академичният състав на катедрата е готов да реагира на новите предизвикателства в контекста на обединеното европейско образователно пространство.

Контакти


Доника Михалева

Доника Михалева

Инспектор учебна дейност

H-111

0882 164 782

katedra_ius@ue-varna.bg