Икономически университет – Варна

Катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти"

Катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти" (БИНИ) е създадена през 1953 г. Пръв ръководител на катедрата е доц. Ганчо Радев, който заема тази длъжност от 1953 до 1956 г. Следващи ръководители са доц. Недю Карабашаков (1956 – 1966 г.) проф. д-р Станислав Хаджиев (1966 – 1975 г.), проф. д-р ик. н. Георги Димитров (1975 – 1992 г.), доц. д-р Гено Генов (1992 – 1999 г.; 2003 – 2005 г.), доц. д-р Георги Няголов (1999 – 2000 г.), доц. д-р Иван Желев (2000 – 2003 г.), проф. д-р Пламен Илиев (2005 – 2019 г.), доц. д-р Божидар Чапаров (2019 – 2020 г.), а от септември 2020 г. – доц. д-р Тодор Райчев.

Академичният състав на катедра БИНИ включва 11 преподаватели с образователна и научна степен "доктор". Хабилитираният състав включва 8 преподаватели – 2-ма професори и 6-ма доценти.

Катедра БИНИ администрира и успешно ръководи обучението в ОКС "бакалавър" по специалностите "Строителен бизнес и предприемачество" (СБП), "Недвижими имоти и инвестиции" (НИИ), "Бизнес икономика" (БИ) и "Предприемачество и инвестиционен мениджмънт" (ПИМ), в ОКС "магистър" по специалностите "Строително предприемачество и недвижима собственост" (СПНС) и "Управление на проекти" (УП).

При обучението по специалности СБП, НИИ, БИ, ПИМ, СПНС и УП, катедра БИНИ се стреми да подготвя специалисти познаващи националните и международните бизнес практики, закономерностите на икономическото развитие, организацията, управлението, финансирането, отчетността и анализа на стопанската дейност. На основата на системно усъвършенстване на преподавателската и научноизследователската работа, академичният състав на катедрата е готов да реагира на новите предизвикателства в контекста на обединеното европейско образователно пространство.

Последвайте ни Гледайте ни 

Контакти


Анелия Начева

Анелия Начева

Анелия Начева

Инспектор учебна дейност

Н-111

0882164782

katedra_bini@ue-varna.bg