Икономически университет – Варна

Заключителна пресконференция по проект BG05M2OP001-2.009-0036

На 16.12.2019 г. от 10:30 ч. в зала 320 на ИУ – Варна ще се проведе заключителна пресконференция по повод приключването на проект BG05M2OP001-2.009-0036 "Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще".

Проектът е с бенефициент Икономически университет – Варна и се изпълнява в рамките на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд.

Събитието има за цел да запознае всички заинтересовани страни с постигнатите резултати по време на изпълнението на проекта.

10 дек 2019Подобни