Икономически университет – Варна

Възможности за краткосрочна докторантска мобилност по програма "Еразъм+"

Докторантите на Икономически университет – Варна имат възможност да се възползват от краткосрочни мобилности по програма „Еразъм+“ през академичната 2022/2023 година.

Мобилностите могат да бъдат за обучение в партньорски на ИУ – Варна университет, или с цел стаж в предприятия, технологични центрове, научноизследователски институти, НПО и др., и трябва да имат пряка връзка със специалността на докторанта.

Право да осъществят краткосрочна мобилност имат всички, обучаващи се в ОНС „доктор“ в ИУ – Варна, както и завършилите докторантурата си преди не повече от 12 месеца към момента на кандидатстване.

Мобилностите могат да бъдат осъществени със или без период на виртуален компонент. За периода на реален физически престой в приемащата институция ще бъде изплатена финансова подкрепа по програма „Еразъм+“ в размер на 70 евро/ден за първите 14 дни на дейността и 50 евро/ден между 15-ия и 30-ия ден.

Повече информация за процеса на кандидатстване ще откриете на https://ue-varna.bg/bg/p/8357

За запитвания и подаване на доументи се обърнете към отдел „Международно сътрудничество“, стая 123В.

31 окт 2022Подобни