Икономически университет – Варна

Във връзка със зачестилите опити за преписване от студентите

З А П О В Е Д

Във връзка със зачестилите опити за преписване от студентите и с цел ограничаване на това явление

НАРЕЖДАМ

1. При изготвянето на графика за учебните сесии да не се предвижда едновременно явяване на изпит при един титуляр на учебна дисциплина на повече от една студентска група.

2. В писмените изпити задължително да се включва и решаването на задачи, казуси, тестове и др. по преценка на титуляра на дисциплината.

3. Въпросите, които следва да се развиват писмено да не дублират учебната програма или въпросника на дисциплината. Могат да бъдат части от тях или в определена комбинация.

4. По искане на студентите писмените работи от изпитите им се предоставят задължително за запознаване. Съхраняват се една година след датата на приключване на изпита.

5. Не се допускат студенти в изпитните зали с GSM. Ако се установят нарушения преподавателите отстраняват студентите от изпитната зала.

Контролът върху изпълнението на заповедта възлагам на зам.-ректора по учебната работа.

Ректор
/проф. д-р ик. н. К. ДОНЕВ/

20 юни 2008Подобни