Икономически университет – Варна

Работна среща по проект "Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие"

В периода 14 – 16 юли 2021 г. в град Хисаря се проведе работна среща по проект "Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие" ПОЗЕСИН с участието на учени от трите организации, изпълняващи дейностите по силата на договора с ФНИ: Институт по аграрна икономика, Аграрен университет, Пловдив и Икономически университет – Варна. Основен фокус в работната среща е провеждането на семинар „Подобряване на социалната среда в земеделието: извеждане на потенциални връзки за синергия при използване на поземления ресурс“, който се осъществи в присъствена форма и дистанционна форма. Бяха обсъдени актуални въпроси при стопанското използване на поземления ресурс и различни модели на ценообразуване на земеделската земя при покупко-продажба и арендуване. Обсъждането на поставените въпроси от страна на изследователския екип и на юристите, участвали в семинара, доведе до консенсус относно сложността и динамиката на нормативната уредба, която земеделските стопани трябва да познават и прилагат, предвид социалната роля на дейностите в земеделския отрасъл.

Повече за проекта може да научите тук: http://www.pozesin.eu/

16 юли 2021Подобни