Икономически университет – Варна

Пресконференция "Динамика и тенденции на развитието на град Варна за 20-те години на преход"

На 10.11.2008 г. в ИУ – Варна се проведе пресконференция, посветена на проекта "Динамика и тенденции на развитието на град Варна за 20-те години на преход", свързан с мащабни изследвания сред варненци.

На нея бяха представени основанията за реализацията на проекта, целите, които изследователите си поставят, както и очакваните резултати.

Сред основанията за реализацията на този проект е фактът, че през почти 20-годишния период на преход липсват цялостни регионални изследвания за насоките и динамиката на промените в различните сфери на обществения живот. Повечето от проведените и публикуваните цялостни изследвания имат по-скоро теоретичен характер или анализират отделни процеси и тенденции на прехода.

А целите, които стоят пред изследователите, са:

  1. Основната цел на проекта е да се разкрият и анализират тенденциите на развитие на разнородните обществени сфери на гр. Варна през 20-те години от началото на прехода към демократичен порядък в обществените отношения.
  2. Реализацията на проекта ще даде свой специфичен научен и публицистичен принос за отразяване на изминалите години в битието на града ни и в съзнанието на варненци.

Конкретните резултати от дейността по проекта ще бъдат книга и други мултимедийни продукти. В своето съдържание всички тези продуктите ще отразят промените във Варна и в населението на града за изминалите години в материален, духовен и социален аспект.

В основата на изследователската дейност стои екип от преподаватели на ИУ – Варна - доц. д-р Апостол Апостолов, декан на факултет "Управление", доц. д-р Зоя Младенова, зам. ректор по научноизследователската работа, доц. д-р Веселин Хаджиев, ръководител на катедра "Статистика и иконометрия", гл. ас. Илко Тодоров, които спечелиха конкурс за научноизследователска дейност, финансиран посредством целева субсидия на МОН.

За привличането на допълнителни финансови ресурси и за включване на представители на други институции и експерти се учреди гражданско дружество "ВАРНА XXI". В състава на дружеството основно участват членовете на научния екип, но то е отворено за всяка институция или за необходими за реализацията на проекта експерти, които изявят желание за участие и сътрудничество.

Дружеството ще съществува до изпълнение на целите на проекта, след което се закрива.

Проектът е свързан с мащабни изследвания в град Варна. Тяхната цел е да проследят развитието на града в периода 1989-2009 год.

13 ное 2008Подобни