Икономически университет – Варна

Преминаване на студент от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на ИУ – Варна

На основание чл. 32, ал. 1, т.1 от Закона за висшето образование и чл.115, т.2 и т.3 от Правилник за дейността на Икономически университет – Варна, студентите в ОКС "бакалавър" могат да преминават от една специалност в друга и от една форма на обучение в друга от уч. 2022/2023 г.

Списъци на студенти, преминаващи от една специалност в друга и от една форма на обучение в друга от учебната 2022/2023 г. може да видите в меню Обучение >> Бакалаври >> Смяна на специалност и форма на обучение

Напомняме, че записването за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. ще се извърши по график от сектор "Студенти". Публикуването на графиците за записване може да следите в меню Обучение >> Бакалаври >> Записване за семестър

21 юли 2022Подобни