Икономически университет – Варна

Покана за участие в краткосрочни специализации в изпълнение на Дейност 10 по проект BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

В изпълнение на дейност 10. „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциирани партньори“ по проект N:BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform
 
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КРАТКОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ – АСИЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА
 
I. Обща информация за краткосрочните специализации:
Видове краткосрочни специализации, предвидени за изпълнение на дейността:
(1) Краткосрочни специализации с продължителност две седмици и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 8 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;
(2) Краткосрочни специализации с продължителност един месец, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 16 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;
(3) Краткосрочни специализации с продължителност два месеца, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 32 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид.
 
 
II. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в краткосрочна специализация:
III. Срок за подаване на заявления:
Срок за подаване на заявления: 26.03.2023 г., 23:59 ч.
Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg
Включването ви в краткосрочна специализация ще бъде потвърдено.
 
За контакт: Йорданка Георгиева, 0882164660, Координатор „Специализации и мобилности“
                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform

20 мар 2023Подобни