Икономически университет – Варна

Първа национална студентска конференция "2022 – икономическите предизвикателства пред Европа"

Националното представителство на студентските съвети в Република България съвместно със Студентски съвет при Университета за национално и световно стопанство, Студентски съвет при Икономически университет – Варна и Студентски съвет при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – гр. Свищов организират Първа национална студентска конференция на тема "2022 – икономическите предизвикателства пред Европа".

Срокът за изпращане на разработките е до 20 април 2022 година на e-mail: event@npss.bg

Условия за участие:

  1. Конкурсните теми могат да се разработват самостоятелно или от екипи студенти и докторанти до трима души;
  2. Обемът на разработките не бива да надвишава 10 стр. при формат на шрифта Times New Roman 12, разредка 1,5;
  3. Разработените теми се предават на хартиен или електронен носител, като задължително съдържат три имена, фак. №, специалност и e-mail на авторите.

При оценката на разработките ще бъде давано предимство на практически и творчески насочените работи. Предадените в срок разработки ще бъдат разгледани и класирани от научното жури.

31 мар 2022Подобни