Икономически университет – Варна

Отново максимална оценка за изпълнението на политиката за развитие на Икономически университет – Варна и договора за управление на ректора проф. д-р Евгени Станимиров

Министерството на образованието и науката прие отчета за изпълнение на политиката за развитие на Икономически университет – Варна и за поредна година даде максималната възможна годишна оценка 4.00 по договора за управление на ректора проф. д-р Евгени Станимиров.

От 2020 г. всички държавни висши училища в България изпълняват специфични политики, утвърдени от министъра на образованието и науката. Политиката на Икономически университет – Варна е насочена към работа по 33 индикатора за 14 задачи в 6 основни цели: 1. Актуалност, съответствие, интегралност на придобиваните знания и умения; 2. Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване на образователни форми, методи и технологии, съобразени с особеностите на обучаваната генерация студенти; 3. Свързаност и партньорство; 4. Развитие на научната дейност; 5. Привличане и задържане на млади преподаватели; 6. Обществени ангажименти с национална значимост. Успеваемостта при изпълнението им е оценена на 100 %.

Това е сериозен успех за Икономически университет – Варна и показва, че са оценени по достойнство работата и  усилията да запази и развива позицията си на водещ университет с трансформиращо въздействие върху обществото чрез непрекъснати иновации в образованието, научните изследвания, творчеството и предприемачеството.

09 юли 2024Подобни