Икономически университет – Варна

Откриване на сектор "Управление на проекти"

С Протокол № 166 от 01.07.2011 г. Академичният съвет на Икономически университет - Варна взе решение заразкриване на сектор "Управление на проекти". Неговата цел е информационно, методическо и консултативно подпомагане на проучването, подготовката, кандидатстването, реализирането и отчитането на проекти, финансирани по национални и международни програми и договори, в областта на обучението на студентите и докторантите, научноизследователската работа на преподавателите, развитието на инфраструктурата на университета (материална база, информационно и комуникационно обслужване).

За ръководител на сектор "Управлениена проекти", на методическо подчинение на Зам.-ректора по международно сътрудничество и връзки с обществеността, е назначена гл. ас. д-р Севдалина Христова.

За контакти:

каб. Н-114, тел.: 052 / 660-459, 088 / 6 29 05 28;

e-mail:sewdalina@abv.bg

18 юли 2011Подобни