Икономически университет – Варна

"Модулни обучения по основни направления за работа с платформата LinkedIn" - покана към студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ,

в периода 18 - 26 септември 2023 г., в удобно за вас време съгласно графика по-долу, ви каним да участвате в модулно обучение на тема "Основни направления за работа с платформата LinkedIn" с продължителност 6 учебни часа.

Ключови теми: 

1. Генеалогия и концепция на дигиталната платформа за професионална аудитория – LinkedIn.
2. Създаване и оптимизиране на потребителски профил. Добри практики.
3. Добри практики за създаване на съдържание.
4. LinkedIn за търсене на работа и кариерно развитие. Лична презентация в LikedIn. 
5. LinkedIn Learning – професионална образователна платформа. Типове курсове. Търсене и записване. Сертифициране.
6. Типични грешки и добри практики за ефективно използване на LinkedIn.
7. Други.
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК ИЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА МЯСТО

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

ГРАФИК:

Във всеки от шестте дни в периода 18 - 26.09.2023 г. събитието ще се провежда в шест идентични сесии.

Можете да изберете сесия и ден, в които да се включите.

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент във втори или горен курс на обучение в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет - Варна:
ПН 3.8 Икономика
ПН 4.6 Информатика и компютърни науки
 
* За Технически университет - Варна:
ПН 5.1 Машинно инженерство
 
* За ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника
 
2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.
3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.
 

Дискусиите се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация: 

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg 
Икономически университет - Варна, ет. 5, каб. 531
 

Очакваме Ви!

14 сеп 2023Подобни