Икономически университет – Варна

Международна научно-практическа конференция „Управление на човешките ресурси“ в Икономически университет – Варна

Международна научно-практическа конференция „Управление на човешките ресурси“ се проведе за трета поредна година в Икономически университет – Варна. Форумът на 24.09.2021 г. даде възможност на учени, докторанти, студенти, специалисти от бизнеса и публичната администрация да споделят идеи, опит и експертиза в областта.

Участието в конференцията беше присъствено и дистанционно. Основен акцент бе поставен върху ползите от дигитализацията, иновативните подходи за управление на хората в организациите, предизвикателствата пред пазара на труда в новата реалност.

В събитието участваха над 30 представители на академичната общност от ИУ – Варна, УНСС – София, СУ „Св. Климент Охридски“, ИНХ при БАН, СА "Д. А. Ценов" – Свищов, РУ "Ангел Кънчев“ и др., изследователи от Русия, Германия и Черна гора. Над 30 представители на бизнеса и администрацията, в това число експерти от Министерството на труда и социалната политика, Инспекцията по труда,  Клъстер изкуствен интелект, КВС, HR Services, „Арсенал“ АД, „Технойон“ АД, „Девня цимент“ АД, Action Coach, Fantastic Services и др.

Широк отзвук и дискусия предизвика пленарният доклад на проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на ИУ – Варна, на тема „Трансформацията на образователната система – фактор за успешна кариера“, в който беше изразено мнение за пригодността на кадрите, институционалната драма на академичната идентичност и добавената стойност, осигурявана от системата на образованието. Проф. Станимиров изложи тезата, че „стремежът на висшите училища да се трансформират и да бъдат в синхрон с потребностите на бизнеса ще обуславя качеството на образователното съдържание и начина на неговото усвояване, което на свой ред се очаква да окаже пряко и косвено влияние върху кариерното развитие на младите хора“.

Не по-малък интерес предизвикаха и другите пленарни докладчици като проф. д-р Арне Бергер от Университета за приложни науки Анхалт (Германия), който разказа за приложението на Интернет на нещата и значението на дизайна при разработването на продукти, предназначени за човека. Доц. д-р Максим Бакаев от Новосибирския държавен технически университет (Русия) представи пленарен доклад, свързан с изследване на пазара на труда в Русия, а проф. д-р Любомир Стефанов от Университета за национално и световно стопанство – актуалните предизвикателства пред управлението на възнагражденията в българските предприятия.

В рамките на дискусионните панели по трите направления на конференцията бяха представени изводи и резултати от докладите на участниците, бяха споделени добри управленски практики и становища от представителите на практиката.

В първият панел „Предизвикателства пред организацията на работа в условията на криза“ акцентите бяха поставени върху промените в труда по време на криза,  мерките по отношение на персонала в условията на пандемия от Covid-19 и др.  

Във вторият панел „Управление на човешките ресурси в дигиталната ера“ бяха разисквани теми като взаимодействието на хората и изкуствения интелект, влиянието на дигитализацията върху УЧР, дигиталното номадство и др. В рамките на панела госпожа Кристина Ескенази – член на борда на Българска работодателска асоциация Иновативни технологии (BRAIT) и съосновател на Клъстер изкуствен интелект България, представи направленията, в които работи клъстерът. Тя посочи, че е необходима колаборация на бизнеса с университетите за да може да се отговори на предизвикателствата на пазара на труда.

В третият панел във фокуса на дискусията бяха иновативните подходи за управление на хора. Интерес предизвикаха представената кариерна теория на хаоса, корпоративните стратегии за благополучие на служителите и нагласите за работа на поколението „Z“. Нина Гаджева от KBC, SSC & DDC Варна, запозна аудиторията с методите за обучение, наставничество и коучинг на служителите в KBC, а представителите на „Огра“ ООД представиха своя иновативен инструмент за повишаване на емоционалната интелигентност на персонала – KissTheFrogNOW.

Конструктивните дискусии, високото ниво на представените доклади и представените добри управленски практики от бизнеса за пореден път доказаха, че научно-практически форум на такава тематика, който е единствен в България, е изключително полезен както за изследователите, така и за специалистите от практиката. Това беше изразено и в споделените от участниците по време на форума и в социалните мрежи отзиви.

29 сеп 2021Подобни