Икономически университет – Варна

Kръгла маса с международно участие "Качество и безопасност на потребителските стоки"

На 1 юни 2017 г., в ИУ-Варна под егидата на Министерството на икономиката се проведе кръгла маса "Качество и безопасност на потребителските стоки" с международно участие. Организатори на събитието бяха Центъра за качество на стоките и потребителска защита към НИИ при  Икономически университет – Варна, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителските интереси. Целта на кръглата маса беше да се обсъдят въпросите за качеството и безопасността на потребителските стоки на основата на научни изследвания на наши и чуждестранни учени, мнения и становища на представители на държавни и общински структури, на представители на бизнеса и нотифицирани органи, на преподаватели от университети, подготвящи кадри в областта на качеството и безопасността на стоките.

Събитието предизвика голям обществен и научен интерес с над 50 участници. Присъстваха представители на: ДАМТН – инж. Мариета Мухтарова;  – държавен експерт в отдел "Методичен" при Главна дирекция "Надзор на пазара", инж. Евелина Досева и инж. Радослав Рашев - Главна дирекция "Надзор на пазара”; Представители на Регионална дирекция „Надзор на пазара” - Варна; Христо Милев – Директор на Регионалната организация на Комисията за защита на потребителите – Варна; Митница Варна – Соня Трифонова, началник на отдел "Тарифна политика"; Представители на Община Варна; Нотифицирани органи: - Мултитест ООД – д-р Павел Чукачев; Елтест сертификация ООД – Владимир Тодоров; Икономически оператори: „Гласко” ООД; „Лили Тойс” ООД; „Годзила” – Варна; Румяна Чавдарова - мениджър качество на "Валери груп" ООД; Елдоминвест ООД – инж. Пламен Пандов, Димитрови ЕООД; Председателя на "Клуб 9000" – Катерин Катеринов, на Варненския клон на "Клуб 9000"- Петко Пенушев, научни работниции и преподаватели от Русия, Украйна и др.

От Икономически университет – Варна присъстваха - директора на НИИ, декана на Стопански факултет; директор "Магистърско обучение", ръководителите на катедри "Стокознание", на катедра ИУТ - доц. д-р Виолета Димитрова, на катедра „Индустриален бизнс” – доц. д-р Илиян Минков; преподаватели от ИУ-Варна, студенти - бакалаври от специалности "Стокознание", магистри от специалност "Качество и експертиза на стоките", докторанти по докторска програма "Стокознание".

Доц. д-р Теменуга Стойкова - ръководител на Центъра за качество на стоките и потребителска защита при ИУ-Варна откри кръглата маса и посочи необходимостта от предлагане на пазара на безопасни и качествени потребителски стоки и решаване на проблемите в това направление. Приветствия към участниците в кръглата маса поднесоха директора на Научноизследователския институт - проф. д-р Зоя Младенова,  името на ДАМТН – Мариета Мухтарова, Директора на Регионалната организация на Комисията за защита на потребителите – Христо Милев; Председателя на Клуб 9000 – Катерин Катеринов; поздравителен адрес от ръководителя на катедра „Правни науки”.

Дискутираните теми и тематичните направления на кръглата маса бяха: качество и безопасност на стоките; управление на качеството и безопасността на стоките; надзор на пазара – изисквания и добри практики; защита на потребителите – правни, организационни аспекти и добри практики; осигуряване и гарантиране на качеството и безопасността на стоките. Роля на нотифицираните органи и лабораториите; взаимовръзка между бизнеса и образованието – осигуряване на търсени компетенции на младите кадри.

Изнесени бяха доклади по въпросите за безопасността и качеството на: иновативни решения на търговските фирми за гарантиране качеството и безопасността на стоките; хранителни стоки – плодове и зеленчуци, хляб, натурални сокове – идентификация и фалшификация, кисело-млечни продукти и др.; промишлени стоки – пиротехнически изделия, електрически играчки с радиоконтрол, скутери, електростоки, порцелан, опаковки и др. Представени бяха доклади и по останалите направления на кръглата маса. Интерес и дискусии предизвика и доклада на доц. д-р Теменуга Стойкова за подготовката на кадри от ИУ–Варна повече от 60 години в областта на качеството и безопасността на стоките и възможностите за тяхната пазарна реализация. В програмата на кръглата маса бяха включени 26 доклада, от които 18 от чужбина с над 45 участника.

Участниците в кръглата маса изразиха становище от положителната роля на организирането на такива научно-практически форуми с участието на всички заинтересовани страни, където научните достижения, практическите и организационни проблеми се обсъждат съвместно и се търсят решения за гарантиране качеството и безопасността на потребителските стоки. Организираната в ИУ-Варна кръгла маса потвърди необходимостта от още по-тясно сътрудничество между  държавни и общински органи, университети и научни работници, нотифицирани органи и икономически оператори относно въпросите за качеството и безопасността на потребителските стоки и подготовката на компетентни кадри с висше образование в това актуално направление.

02 юни 2017Подобни