Икономически университет – Варна

Кръгла маса "Качество на стоките и защита на потребителите" в ИУ – Варна

Кръгла маса „Качество на стоките и защита на потребителите” се проведе на 15 март 2018 г. в Икономически университет – Варна. Тя беше организирана от Центъра за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към НИИ в ИУ – Варна под егидата на Министерството на икономиката. Съорганизатори на форума бяха Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). Това е трета поредна съвместна инициатива на ЦКСПЗ,  ДАМТН и КЗП, към тематиката на която се проявява изключителен интерес и активно присъствие от отговорните структури за пускането на пазара на качествени и безопасни стоки.

В кръглата маса се включиха повече от 50 участници, представители на: ДАМТН и регионалната структура във Варна; на КЗП; Регионалната здравна инспекция – Варна; Митница Варна; общински структури, отговарящи за контрола на стоките; икономически оператори на пазара с потребителски стоки; нотифицирани органи; изследователски центрове и лаборатории; клуб 9000;  от ИУ-Варна участваха - зам.ректора по НИД проф. д-р Веселин Хаджиев, зам.директора на НИИ – доц. д-р Людмил Найденов, преподаватели от катедра „Стокознание”, „Счетоводна отчетност“, ИОТ; студенти – бакалаври и магистри от специалностите „Стокознание” и „Качество и експертиза на стоките”; научни работници от чуждестранни университети.

Основна цел на кръглата маса беше дискутирането на проблемите по осигуряване и гарантиране пускането на пазара не само на безопасни, но и на качествени стоки, ролята на надзора на пазара и приетите добри практики, възможността за правна защита интересите на потребителите и установените добри практики от КЗП, ролята на нотифицираните органи и акредитираните лаборатории, както и възможността за по-добро обвързване на държавните органи, бизнес организациите и образованието за подготовката на специалисти с висше образование в областта на качеството и безопасността на стоките.

Организираната кръгла маса в ИУ – Варна укрепи поставената основа за по-тясно сътрудничество и устойчиво партньорство между държавни, общински и частни органи за контрол на пазара, неправителствени организации, нотифицирани органи, представители на бизнеса, научни и образователни организации относно осигуряване и гарантиране на качествени стоки на пазара, защита интересите на потребителите и подготовката на компетентни специалисти с висше образование за изпълнение на тези цели.    

16 мар 2018Подобни