Икономически университет – Варна

Кръгла маса-дискусия "Етика и знание" в ИУ – Варна

Кръгла маса-дискусия на тема „Етика и знание“, иницирана от Етичната комисия съвместно със Студентски съвет към Икономически университет Варна, се проведе на 26.03.2018 г.  Във форума участваха проф. д-р В. Хаджиев – зам.-ректор по НИДД, проф. д-р Зоя Младенова – директор на НИИ, проф. д-р Т. Дъбева – ръководител катедра, преподаватели, студенти, представители на администрацията.

При откриването на кръглата маса председателят на Етичната комисия проф. д-р М. Бъчварова и председателят на Студентския съвет А. Хаджиколев посочиха, че главната цел на форума е да се представят обобщени резултати от проведено проучване, свързано с процеса за овладяване на знания, които имат връзка с приложението на етичните норми. Дискусията към кръглата маса представлява и форма за информиране на академичната общност относно действието на Етичен кодекс на територията на университета. Като основни акценти на дискусията се очертаха факторите, които мотивират студентите при овладяване на знания и свързаните с тях етични аспекти, както и конкретните предложения за повишаването й.

Основните обобщения бяха представени от членовете на Етичната комисия в следните направления: доц. д-р Д. Добрев – относно резултатите, свързани с мотивацията на студентите, гл. ас д-р Н. Попова – относно етичните аспекти в процеса за овладяване на знанията и А. Хаджиколев – относно предложения и мнения за повишаване на мотивацията.

По време на дискусията участниците споделиха своя опит, свързан със стимулиране и мотивиране на студентите за активно участие в процеса за придобиване на знания. Студентите с активна позиция получиха специални сертификати за участие.

В заключение основният извод от дискусията е, че знанието представлява академична ценност и то е неразделна част  по пътя към успеха и професионалната реализация. Знанието е могъща сила, като стремежът към него е начин за развиване на личните способности, за опознаване  и промяна на света. Знанието, съчетано с мотивацията и действието, е двигател на прогреса.

Етичната комисия благодари на всички участници, проявили интерес към събитието. Допълнителна информация за събитието ще се публикува на страницата на комисията: https://www.ue-varna.bg/bg/p/7835

27 мар 2018Подобни