Икономически университет – Варна

Конкурс за студентско есе: Финансовите иновации през погледа на поколението "Z"

Катедра "Финанси" при Икономически университет – Варна организира конкурс за студентско есе на тема "Финансовите иновации през погледа на поколение "Z".

През 2022 г. Икономически университет – Варна отбелязва пореден вековен юбилей. Вече 100 години преподаването на финансова наука във висшето училище съчетава традициите с новаторството и успешно устоява на предизвикателствата на времето.

По повод юбилея, катедра „Финанси“ към университета организира редица събития, едно от които е конкурсът за студентско есе на тема „Финансовите иновации през погледа на поколение Z“. Форумът има за цел да даде възможност на студенти от страната и чужбина да разгърнат творческия си потенциал, да насърчи способностите им за критично мислене и самостоятелно излагане и защитаване на идеи, както и да се осигури поле за ползотворна обмяна на мнения и дискусия относно ползите, предизвикателствата и бъдещето на финансовите иновации.

Как младите хора възприемат иновациите в сферата на финансите? Доколко нагласите на поколение Z за използване на финансови услуги се различават от тези на предишните поколения? Имат ли бъдеще традиционните финансови институции през погледа на Z-генерацията? 
Имате възможност да споделите вижданията си по тези и други (свързани с темата) въпроси и да спечелите награди.

Изисквания към участниците: 

В конкурса могат да участват студенти от български и чуждестранни университети, обучаващи се в ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“.

Изисквания към есетата: 

Аргументирано представяне на личното мнение на автора по темата;
Коректно цитиране на всички използвани информационни източници. 
При установено плагиатство на целия текст или на част от него, есето отпада от класирането;
Обем – до три стандартни страници;
Текстът на есето се предава в електронен формат (.pdf).
Във файла с текста на есето не трябва да се съдържат имената на автора или друга информация, която да нарушава анонимността;
Информацията за автора на есето се представя само в текста на мейла, с който то се изпраща. 
Посочват се три имена, телефон за връзка, курс, специалност, образователна и квалификационна степен (бакалавър или магистър) и университет;

Текстът трябва да е със следното форматиране:

Размер (Paper Size): A4;
Полета (Margins): горе (Top), долу (Bottom), ляво (Left) и дясно (Right) по 2.5 см.;
Шрифт (Font): Times New Roman, 12 pt.;
Параграф (Paragraph): двустранно подравняване (Justify); междуредие (Line spacing): 1,5;

Цитирането на използваните информационни източници се прави с бележка под линия, като се посочват автор, заглавие, година и издателство/линк. 

Срок за изпращане на есетата:

Есетата се изпращат на e-mail: finance@ue-varna.bg до 15 октомври 2022 г.

Оценяване на есетата:

Оценяването ще се осъществи от тричленно жури, включващо представители на академичния състав на катедра „Финанси“;
Есетата ще бъдат предоставени на журито анонимно (без личните данни на авторите);

Оценката се определя в зависимост от следните критерии:

-тематична свързаност на есето;
-последователност, логика и аргументация на изложението;
-структура: въведение – изложение – заключение;
-оригиналност при представяне на личното мнение;
-коректно позоваване на използваните информационни източници;
-езикова култура на автора;
-правопис и пунктуация;
-спазване на изискванията за форматиране.

Награди:

Класираните на първите 3 места студенти ще получат награди, осигурени от организаторите на конкурса:

  • 1-во място - 200 лв.
  • 2-ро място - 150 лв.
  • 3-то място - 100 лв.

Всички участници в конкурса получават грамоти за участие;
Подбрани от журито есета ще бъдат публикувани на сайта на ИУ – Варна, както и в студентското списание „Финансов навигатор“. 

За контакти:
гл. ас. д-р Светослав Борисов
svetoslav_borisov@ue-varna.bg

28 сеп 2022Подобни