Икономически университет – Варна

Конкурс за млади учени и постдокторанти по Национална програма на Министерството на образованието и науката "Млади учени и постдокторанти - 2"

Конкурсът се провежда при условията и реда на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ и утвърдените към нея Указания.

Конкурсът е обявен в два модула:

 • Модул 1 - Млади учени;
 • Модул 2 - Постдокторанти:

За допустимост до участие в конкурса кандидатите следва да отговарят на съответните дефиниции, както следва:

 • „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен магистър, но не повече от 10 години след придобиването ѝ.

По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за МУ. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му. Кандидати по този модул могат да са:

 • новоназначени по програмата в Икономически университет - Варна, които отговарят на условието за млад учен;
 • заемащи академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в ИУ - Варна;
 • докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в ИУ – Варна;
 • докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в ИУ-Варна и са назначени на трудов договор в университета;
 • специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в ИУ – Варна.
 • „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не  преди повече от пет години до момента на   кандидатстването за програмата.

Кандидати по този модул могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.

В модул „Постокторанти“ задължително се кандидатства с подаване на проектно предложение, което да отговаря на следните изисквания: да е на актуална тематика и на високо научно ниво, да съдържа детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка. Предложението се подава на български или на английски език за кандидат от друга държава.

Етапи:

Участниците в програмата трябва да отговарят на горепосочените дефиниции за целия й период на изпълнение (текущия й етап).
Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца всеки, както следва:

 • I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.
 • II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г.

Кандидатите по програмата следва да се запознаят със следните нормативни документи:

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Документи за участие в конкурс за млади учени:

  1. заявление по образец;
  2. автобиография, европейски образец;
  3. копие на диплома за придобита ОКС „магистър“;
  4. сертификат за владеене на чужд език;
  5. описание на досегашната научна работа на кандидата;
  6. списък с научни публикации;
  7. списък с научни проекти, в които е участвал;
  8. списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции;
  9. мотивационно писмо с работен план за бъдещата научна работа за периода на програмата (научна област, цел, задачи, методика на експериментите, график за изпълнение на програмата, очаквани резултати. вкл. плануван брой публикации в списания, индексирани в Scopus и Web of Science и подробен финансов план, придружен с обосновка при предвидени разходи, съгласно т. 9.1 от НП “Млади учени и постдокторанти - 2”) - до 5 страници;
  10. други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка – копия на получени награди, грамоти, сертификати за участие и др. (получени през последните две години от 2020 до момента);
  11. декларация за липса на двойно финансиране (по образец);
  12. декларация за публичност на публикациите направени в резултат от изпълнение
  на програмата
   (по образец).

  Насоки и методика за кандидатстване и методика за оценка на проекти по модул "Млади учени" на НП "Млади учени и постдокторанти-2" по конкурс за подбор обявен от ИУ-Варна

 2. Документи за участие в конкурс за постдокторанти:

  1. заявление по образец;
  2. автобиография, европейски образец;
  3. копие на диплома за придобита ОНС „доктор “;
  4. сертификат за владеене на чужд език;
  5. описание на досегашната научна работа на кандидата;
  6. списък с научни публикации;
  7. списък с научни проекти, в които е участвал;
  8. списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции;
  9. проектно предложение, което да отговаря на следните изисквания: да е в актуална тематика и на висока научно ниво, да е придружено с детайлна работна програма за периода на проекта, очаквани резултати. вкл. плануван брой публикации в списания, индексирани в Scopus и Web of Science и подробен финансов план, придружен с обосновка и подробен финансов план, придружен с обосновка, при предвидени разходи съгласно т. 9.2 от НП “Млади учени и постдокторанти - 2”;
  10. други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка – копия на получени награди, грамоти, сертификати за участие и др. (получени през последните две години от 2020 до момента);
  11. декларация за липса на двойно финансиране (по образец);
  12. декларация за публичност на публикациите направени в резултат от изпълнение
  на програмата 
  (по образец).

  Насоки и методика за кандидатстване и методика за оценка на проекти по модул "Постдокторанти" на НП "Млади учени и постдокторанти-2" по конкурс за подбор обявен от ИУ-Варна.

Срок за подаване на документи: до 16.30 часа на 13.03.2023 г.

Документи по съответния модул се подават в електронен вид по електронна поща: doktoranti@ue-varna.bg

Подадените документи ще бъдат конфиденциално разгледани и класирани от комисия, назначена със заповед на ректора и чиито решения подлежат на одобрение от ръководните органи на университета.

С класираните кандидати ще бъдат сключени трудови договори и ще получават трудови възнаграждения за извършваната научноизследователска дейност.

За информация: отдел НИДД, каб. 503, 052/830-813; 0882/164-725.

28 фев 2023Подобни