Икономически университет – Варна

Фонд научни изследвания обяви конкурс за проекти по програма CHIST-ERA, кампания 2022 г.

Фонд научни изследвания обяви конкурс за проекти по програма CHIST-ERA, чрез която се финансират фундаментални научни изследвания в областта на децентрализираните и разпределени системи и в областта на комуникационните системи, базирани на машинното учене и AI

Финансиращ орган : Фонд научни изследвания

Програма: CHIST-ERA

Цел на процедурата: Проектите CHIST-ERA следва да бъдат за изследване или разработване на нововъзникваща революционна технология и да допринасят за развитието на европейския капацитет за научни изследвания и иновации в технологичната област на темите на поканата.

Теми за разработка:

  • Тема 1. Сигурност и поверителност в децентрализирани и разпределени системи Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems
  • Тема 2. Комуникационни системи, базирани на машинно обучение, към безжичен Изкуствен интелект (Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI).

Срок за кандидатстване: 02.02.2023, онлайн, 17:00 ч. Брюкселско време;

Обявяване на резултатите от оценката на всички кандидати: м. юли, 2023 г.;

Партньорство: задължително условие; в консорциумите трябва да участват от 3 до 6 научни колективи поне 3 държави, асоциирани към Програмата CHIST-ERA: Австрия, Белгия, Бразилия, България, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Ирландия, Израел, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария, Тайван, Турция, Великобритания;

Допустими партньори: университети, изследователски организации, МСП, НПО;

Продължителност: 24 или 36 месеца;

Бюджет за един проект на български партньор : до 250 000 лв.;

Всеки партньор получава определения от съответната държава бюджет;

Интензитет на финансиране: 100%, ако всички партньори са университети/изследователски организации и съответстват на изискванията за безвъзмездно финансиране на съответния национален орган, който финансира националната Програма CHIST-ERA в дадената държава;

Допустими за финансиране дейности:

Провеждане на фундаментални научни изследвания, чиято дейност е изцяло с нестопанска цел;

Допустими разходи:

Разходи за персонал, за консумативи, за оборудване, пътни, публикуване на open science статии, монографии, книги , и др., за комуникация, за подизпълнители, лицензионни такси и др.;

  • Непреките разходи са задължителни  – 7%;
  • Разходите за одит са задължителни – 1%;

За повече информация по тази покана се обърнете към Сектор "Управление на проекти"

13 дек 2022Подобни