Икономически университет – Варна

"Дейността на Административен съд Варна през 15-те години на съществуването му" - публична лекция на Елена Янакиева - председател на Административен съд –Варна

Днес 15 април 2022 г. ден преди Деня на Търновската конституция и професионалния празник на юристите, ИУ – Варна приветства като гост-лектор председателя на Административен съд –Варна - Елена Янакиева. Тази публична лекция завършва цикъла от събития в рамките на традиционната за катедра „Правни науки“ - Седмица на правото, която се провежда за седма поредна година и чиято цел е да представи пред студенти, преподаватели и служители на висшето училище, както и широката общественост значимостта от правни знания и тяхното практическо приложение в различните аспекти на личния, професионалния и обществен живот. Съдия Янакиева представи ретроспекция в развитието на административния съд, спря се на трудностите, но и на постиженията през годините. Повдигнати бяха и болезнени въпроси, като например този свързан със сградния фонд. На студентите беше разяснена подведомствеността на делата, разглеждани от административните съдилища. Обърнато беше внимание на приоритетните дела, както и на факта че за периода от своето съществуване той е разгледал над 40 хил дела.

Важен акцент в публичната лекция беше обвързаността на работата на съда при разглеждането на делата с потребността от разнообразни познания, освен правни и икономически, технически и др.

Съдия Янакиева представи в сравнителен план и работата на съда в съпоставка с работата на съдилищата в Германия. Административен съд – Варна се гордее и с преюдициални запитвания до съда на Европейския съюз. Беше обърнато внимание на работата на съда с образователните институции – училища и университети (Икономически университет – Варна, ВСУ “Черноризец Храбър“, БСУ, Великотърновски университет и много други), цел на която е обогатяване на правната култура на учениците и студентите, наблюдаване в реално време на административни дела. Важен акцент беше поставен на подкрепата на съда към специалност „Съдебна администрация“, по която ИУ – Варна обучава студенти в ОКС „бакалавър“, чрез предоставянето на възможност да проследят във всеки един момент от своето обучение практическия аспект от изучавания материал. Акцентирано беше на процесите по синхронизиране работата на съда с дигитализацията в правораздаването и предизвикателствата пред електронното правосъдие. Административен съд е присъединен към единния портал, който дава възможност за достъп до електронни съдебни дела.

Гостите на форума имаха възможност да зададат въпроси към съдия Янакиева, като бяха поставени такива свързани с реда за избор на съдебните помощници и организацията на тяхната работа, броя на делата по закона за достъп до обществена информация и др. „Работата на съда трябва да е под прожекторите на обществото и така трябва да бъде!“ това заяви съдия Янакиева.

С подчертаване на важното съвместно сътрудничество и с очакването на нови инициативи, практически и научни форуми приключи лекцията на съдия Янакиева.

Екипът на катедра "Правни науки", с оценяване на така нужното за качественото образование обвързване на теорията и практиката, изказва своите изключителни благодарности за съпричастността, усилията и отделеното време на Елена Янакиева - председател на Административен съд – Варна. Практическите аспекти на правните проблеми и показване на правото в действие – чрез работата на правораздавателните институции е незаменим спътник на доброто юридическо познание и успешната реализация на младите хора.

15 апр 2022Подобни