Икономически университет – Варна

Четиринадесета студентска олимпиада по микроикономика

Четиринадесетата студентска олимпиада по микроикономика, организирана от катедра „Обща икономическа теория“, се проведе на 5 декември 2022 г. Участие в нея взеха студентите от всички факултети в ИУ-Варна, показали най-високите резултати по фундаменталната дисциплина „Микроикономика“ – 47 студента от 18 специалности.

Олимпиадата беше открита от гл. ас. д-р Вениамин Тодоров, който припомни дългата традиция и положителния опит в провеждането на утвърдилото се в годините студентско събитие. След официалното откриване участниците пристъпиха към самото състезание.

Олимпиадата премина през два последователни кръга и протече при сериозна конкуренция между участниците.
Първият кръг се проведе в Тестовия център на ИУ-Варна, където студентите трябваше да справят с въпроси, обхващащи различните аспекти на икономическата дейност на миркоравнище.
Вторият кръг постави участниците пред предизвикателството да решат две комплексни задачи, свързани с функционирането на пазарите и ролята на отделната фирма.

След като извърши двустранна анонимна проверка и дешифрира резултатите, комисия в състав гл. ас. д-р Вениамин Тодоров (председател и главен организатор), гл. ас. д-р Татяна Иванова, гл. ас. д-р Силвия Господинова, гл. ас. д-р Александър Тодоров, гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева и гл. ас. д-р Свилена Михайлова определи следните победители:

Първо място:  Яница Овчарова (спец. „Счетоводство и финанси“)
Второ място:  Петя Витанова (спец. „Счетоводство и финанси“)
Трето място:  Елица Слабова (спец. „Счетоводство и финанси“)

След подробна преценка на цялостната й работа през семестъра, освен грамота за първо място, комисията присъди на Яница Овчарова и академичната награда „Проф. Ивона Якимова“. Наградата се връчва за втора поредна година за отлични резултати в обучението по микроикономика.

Заелите призовите места бяха поздравени от ръководителя на катедра „ОИТ“ доц. д-р Христо Мавров, като те получиха грамоти, удостоверяващи заетото от тях място.
Доц. Мавров похвали и цялостното представяне на участниците в олимпиадата. Студентите с високи резултати също станаха притежатели на грамоти за успешното им представяне. Постиженията на участниците ще бъдат отчетени при формирането на крайната им оценка по дисциплината „Микроикономика“.

05 дек 2022Подобни