Икономически университет - Варна

Актуализирана Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България на ФНИ

Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) публикува актуализирана Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България.

 • Срокът за кандидатстване е текущ:
  • До 1-ви ноември на предходната година – за международни форуми, които се провеждат от 1-ви януари до 31-ви юли на следващата година.
  • До 1-ви юни на настоящата година – за международни форуми, които се провеждат от 1-ви юли до 31-ви декември на настоящата година.
 • Целта на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на научни резултати; тяхната сравнимост в международен обхват.

 • Допустими кандидати по процедурата могат да участват учени или колективи от учени от 1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

 • Критерии за оценка:

 • Бюджет:
  • за форуми за 1 ден (програма не по-къса от 7 работни часа): до 4 000 лв.;

  • за форуми за 2 дни (програма не по-къса от 14 работни часа): до 6 000 лв.;

  • за форуми за 3 или повече дни (програма не по-къса от 20 работни часа): до 10 000 лв.;

  • ако конференцията се провежда само дистанционно, максималната сума за провеждане на конференцията се намалява до 40 %;

  • ако конференцията се провежда смесено – присъствено и дистанционно, тогава максималната сума се намалява до 60 %.
 • Допустими разходи:
  • Организационни разходи (разходи за наем на зали; разходи за наем на оборудване; разходи за изработка на постери; разходи за печатни и други конферентни материали, вкл. сборник с докладите от конференцията; разходи за закупуване на канцеларски материали).
  • Разходи за настаняване, логистика (разходи за настаняване на лектори, поканени от организаторите; разходи за настаняване на млади учени oт български научни организации или висши училища, участващи с доклад или постерно съобщение; разходи за кафе-паузи; разходи за официална вечеря; разходи за вътрешен транспорт в страната на участниците в научната проява и други присъщи разходи).
 • Недопустими са разходите за възнаграждения по трудови или граждански договори, такси правоучастие, дълготрайни материални или нематериални активи, компютърно или друго оборудване и апарати, включително и когато не представляват дълготраен актив.
 
Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ:  https://www.fni.bg/?q=node/1179
 
За повече информация можете да се обръщате към сектор "Управление на проекти"
 

28 авг 2020Подобни