Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дарина Христова

гл. ас. д-р Дарина Христова

гл. ас. д-р Дарина Христова

408

darina.pavlova@ue-varna.bg

Автобиография

Вид Година Публикация
Студия 2023
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 125 [СХXV], 2023, 65-93., ISSN(печатно) 0861-8054 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 90., ISBN(печатно) 978-954-21-1112-2
Статия 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 211 - 220.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 56) ., ISBN(печатно) 978-954-21-0992-1
Статия 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 189 - 196.
Монография 2019
Варна: Знание и бизнес, 2019, 153 с.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management a. Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие : XXI Международна научна конференция, 22 - 24.03.2019 г.], София : Лесотехнически университет, 74, Год. 21 , 2019, 1, 95-98.
Статия 2018
Challenges of the Knowledge Society : CKS Journal. Economic Sciences, Bucharest : Nicolae Titulescu University Publishing House, 2018, 1 [17 Maj, 12], 900 - 906.
Студия 2018
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 121, 2018, 245 - 274.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Преглед на всички публикации