Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Виктория Георгиева

гл. ас. д-р Виктория Георгиева

гл. ас. д-р Виктория Георгиева

317

0882164723

vstancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономикa, 3, 2020, 187 - 198.
Студия 2019
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 122, 2019, 155 - 189.
Статия 2018
31st IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 25 - 26 April 2018, Milan, Italy, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publishing, 2018, 770 - 780.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 58 - 65.
Статия 2018
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], 7, 2018, 1, 87 - 95.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-техническа конференция посветена на 70-год. от създаването на спец. "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 443 - 451.
Статия 2018
Global Journal of Business, Economics and Management, 7, 2018, 3, 285 - 290.
Статия 2018
31st IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 25 - 26 April 2018, Milan, Italy , King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publishing, 2018, 762 - 770.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 378 - 385.
Статия 2017
Ecoforum Journal, 6, 2017, 2.
Преглед на всички публикации