Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Мария Георгиева

гл. ас. д-р Мария Георгиева

422

m.georgieva@ue-varna.bg

Автобиография

Маркетинг на бизнес организациите
Етични принципи и правила в рекламата
Бранд мениджмънт
Международен бранд мениджмънт
Учебно посещение на международна компания
Вид Година Публикация
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17.
Статия 2019
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания при БАН, 64, 2019, 4, 102 - 109 ; 110 - 117.
Доклад 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 250 - 257.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017., Варна : Наука и икономика, Т. 2., 2017, 235 - 246.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи: юбилейна конференция на катедра "Маркетинг" на ИУ-Варна, 29 - 30.06.2017 г., Варна: Наука и икономика, 2017.
Доклад 2015
Научна конференция с международно участие „Хоризонти в развитието на човещките ресурси и знанието”: Т. 1, 12-14 Юни 2015 г , Бургас: БСУ, 2015, 168-174.
Статия 2015
Известия на Икономически университет – Варна, 2015, 4, 61-72.
Доклад 2014
Трета международна научна конференция „Украйна-България-Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи”, Септември 2014 г.: Т. 2, Херсон-Варна, 2014, 21-24.
Доклад 2014
Конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2014, 289-298.
Доклад 2014
Шеста национална научна конференция с международно участие за докторанти „Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса”, София: УНСС, 2014.
Преглед на всички публикации