Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Веселин Деков

гл. ас. д-р Веселин Деков

406

0882/164765

vdekov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 406: 09:00-11:00

Четвъртък, кабинет 406: 09:00-11:00

Консултации

Вторник, кабинет 406: 11:30-13:30

Петък, кабинет 406: 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

29 май 2020, кабинет Е-learn: 08:00-09:00

15 май 2020, кабинет Е-learn: 08:00-09:00

08 юни 2020, кабинет Е-learn/Moodle: 08:00-09:00

Финансово счетоводство
Вид Година Публикация
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 3, 38 - 49.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 2, 43 - 61.
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 187-198.
Статия 2015
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2015, 1, 79-98.
Доклад 2014
Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол : Сб. с докл. от науч. конф. , ИУ - Варна, Кат. Счетоводна отчетност, 12 - 13 Септ. 2014. - Варна : Наука и икономика, 2014, с. 348 - 357.
Статия 2014
Бизнес посоки , 2014, № 2, с. 85 - 98.
Студия 2012
Алманах научни изследвания, Свищов: Академично издателство "Ценов", 17, 2012, 247 - 275.
Доклад 2011
Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в XXI век - решения за стабилност и растеж" 8-9.11.2011г., Свищов, 2011.
Статия 2011
Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса, Свищов: Унив. изд. Ценов, 2011, 122-134.
Други 2011
С.А."Д.А.Ценов" Свищов и Финансова академия при правителството на руската федерация - Москва - катедра "Счетоводна отчетност", Академично издателство "Ценов", 2011, 424 с.
Преглед на всички публикации