Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

406; Виртуална стая за консултации: https://meet.google.com/joz-vyyg-wtm

ilian_hristov@ue-varna.bg

https://meet.google.com/joz-vyyg-wtm

Автобиография

Линк за консултации: https://meet.google.com/joz-vyyg-wtm

Консултации

Понеделник, кабинет 406: 16:00-18:00

Четвъртък, кабинет 406: 09:15-11:15

Дати за неположени изпити

14 мар 2022, кабинет e-learn: 16:00-18:00

18 апр 2022, кабинет 406: 16:00-18:00

Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика https://journal.ue-varna.bg/uploads/20220308072542_197199712622704f69ff38.pdf, 66, 2022, 2, 185-202. ISSN 1310-0343 (print) ; 2367-6949 (online).
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Студия 2022
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол = The Economy of Bulgaria and European Union: Finance, Accounting, Financial Control : Колективна монография, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 355-371.
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 30-40. ISSN 2367-7791 (online).
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Статия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: СА "Д. А. Ценов", 2017, 2, 63 - 80.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Студия 2017
Икономически изследвания, БАН, 2017, 1, 136-177.
Преглед на всички публикации