Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Иван Апостолов

гл. ас. д-р Иван Апостолов

405

ivan.apostolov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 405: 13:30-15:30

Петък, кабинет 405: 16:30-18:30

Вид Година Публикация
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 33-та междунардна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 247 - 255.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 238 - 246.
Статия 2017
Известия Сп. Икономически университет - Варна, 61, 2017, 1 - 2, 85 - 99.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII Международна науча конференция Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения" (ИПС-2017): Том 1, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 424-435.
Статия 2014
Izvestia. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2014, № 1, с. 29 - 39.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 1, с. 30 - 41.
Доклад 2014
International Conference on Emerging Markets Queries in Finance and Business (EMQFB) Location: Bucharest, ROMANIA Date: OCT 24-25, 2014
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 72 - 79.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 382 - 388.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 393 - 400.
Преглед на всички публикации