Икономически университет - Варна

ас. д-р Ивайло Тончев

ас. д-р Ивайло Тончев

418

491

tonchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 418: 15:15-17:15

Четвъртък, кабинет 418: 15:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, Публична администрация (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 319 У Маркетинг 29
17:15 19:00 319 У Теория на счетоводството 3
Сряда
10:15 13:00 2-314 У Счетоводство на бюджетните предприятия 3
13:30 16:00 2-314 У Счетоводство на бюджетните предприятия 2
Четвъртък
17:15 19:00 127В У Маркетинг 28
Петък
09:15 11:00 H-101 У Теория на счетоводството 7
Вид Година Публикация
Доклад 2017
VІІІ Международна научна конференция Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Т.1, Варна: Наука и икономика, 2017, 456-461 с.
Статия 2016
Бизнес посоки , Год. XII, 2016, № 1, с. 57 - 63.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, 2016, 2, 45-51.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Статия 2015
Счетоводна политика, 2015, 4, 4-8 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 236 с.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Учебно помагало 2012
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2012. - 200 с.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 344 - 353.
Доклад 2011
// Предизвикателствата пред счетоводството и контрола : Сб. докл. от науч. конф. Варна, 1 - 2 окт. 2010. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 458 - 465.
Преглед на всички публикации