Икономически университет – Варна

ас. д-р Ивайло Маноилов

ас. д-р Ивайло Маноилов

ас. д-р Ивайло Маноилов

418 Виртуална стая: https://meet.google.com/nnj-qwzh-crh

491

tonchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 418: 09:30-11:30

Сряда, кабинет 418: 13:15-15:15

Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2017
VІІІ Международна научна конференция Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Т.1, Варна: Наука и икономика, 2017, 456-461 с.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, 2016, 2, 45-51.
Статия 2016
Бизнес посоки , Год. XII, 2016, № 1, с. 57 - 63.
Статия 2015
Счетоводна политика, 2015, 4, 4-8 с.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 236 с.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Учебно помагало 2012
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2012. - 200 с.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 344 - 353.
Преглед на всички публикации