Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Калин Калев

гл. ас. д-р Калин Калев

гл. ас. д-р Калин Калев

520

216

kalev_k@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 520: 08:00-10:00

Петък, кабинет 520: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

29 мар 2022, кабинет E-learn: 08:00-11:00

19 апр 2022, кабинет E-learn: 08:00-11:00

Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2017
Диалог, Свищов: СА Д. А. Ценов, 2017, 2, 1 - 24.
Статия 2014
Диалог: Електронно списание, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2014, 2, с. 60 - 86.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Статия 2013
Economic Alternatives, Sofiya: UNWE, 2013, 4, 20.
Студия 2013
Икономически и социални алтернативи , 2013, № 4, с. 109 - 122.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 234 - 241.
Учебно помагало 2012
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2012. - 200 с.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 401 - 414.
Преглед на всички публикации