Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Силвия Господинова

гл. ас. д-р Силвия Господинова

гл. ас. д-р Силвия Господинова

401

0882164533

s_gospodinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/iyf-skxj-eyg: 09:15-11:15

Петък, кабинет https://meet.google.com/iyf-skxj-eyg: 14:00-16:00

Макроикономика
Събитиен маркетинг
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Знание и бизнес, 2021, 219. - (Монографична библ. Знание и бизнес ; 11).
Студия 2021
Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 6, 2021, 298-326. ISSN 2367-8526.
Статия 2021
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 27, 2021, 1, 32 - 47.
Статия 2020
Пари и култура, София: Висше училище по застраховане и финанси, 2020, 3, 71 - 84.
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, 88 - 96.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 322-342.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2., Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 402 - 411.
Доклад 2019
Научна конференция : TechCo - Lovech 2019, 10 май 2019 : Сборник с доклади : Т. 1, Габрово : Унив. изд. В. Априлов, 1, 2019, 259 - 263.
Статия 2019
Икономика 21 : Междууниверситетско списание = Economics 21 : Interuniversity Journal, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 9, 2019, 1, с. 93 - 112 ; p. 86 - 104.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 25, 2019, 1, 40 - 52.
Преглед на всички публикации