Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Силвия Господинова

гл. ас. д-р Силвия Господинова

гл. ас. д-р Силвия Господинова

401

0882164533

s_gospodinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/mez-eqmd-yuf: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/mez-eqmd-yuf: 15:00-17:00

Кариерно развитие
Микроикономика
Събитиен маркетинг
Вид Година Публикация
Студия 2021
Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 6, 2021, 298-326. ISSN 2367-8526.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 141-146.
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизивикателства : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8 - 9 ноем. 2021 : Посветена на 85 г. от създаването на СА Ценов : Т. 2, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2, 2021, 667-674.
Статия 2021
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 27, 2021, 1, 32 - 47.
Статия 2021
Бизнес управление = Business Management, Свищов : Акад. изд. Ценов , Год. 31, 2021, 2, 81-100 ; 77-94.
Статия 2021
Социално-икономически анализи, В. Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 13, 2021, 2, 211-221.
Монография 2021
Варна : Знание и бизнес, 2021, 219. - (Монографична библ. Знание и бизнес ; 11).
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, 88 - 96.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 322-342.
Статия 2020
Пари и култура, София : Висше училище по застраховане и финанси, 2020, 3, 87-100.
Преглед на всички публикации