Икономически университет - Варна

ас. д-р Христоско Богданов

ас. д-р Христоско Богданов

526

0882164575

h.bogdanov@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 526: 17:00-19:00

Сряда, кабинет 526: 17:00-19:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов контрол Курс 3, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Финансов контрол Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Одит в публичния сектор Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
16:15 19:00 2-127 У Одит в публичния сектор 2 1
Петък
07:30 10:00 2-221 У Финансов контрол 3
Вид Година Публикация
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 20 - 26.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности: Научно-практическа конференция, Велико Търново, 18 - 19.10.2018 г, Велико Търново: ВТУ, 2018, 1 - 9.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series], Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 115 - 124.
Монография 2018
Варна: Lecti Book Studio, 2018, 195.
Доклад 2018
Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, посветена на 25 г. кат. МИО, Свищов, 11 - 12 май 2018 : Сборник с доклади = Integration Processes in the Global Economy : International Scientific Conference, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 158 - 161.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195 с.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 162 с. : с табл., диагр.
Доклад 2013
// Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 / Ред. кол. Петко Чобанов и др. : Т. 3. - Бургас : БСУ, 2013, с. 277 - 280.
Доклад 2013
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 28-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2013. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 233 - 240.
Доклад 2011
// Предизвикателствата пред счетоводството и контрола : Сб. докл. от науч. конф. Варна, 1 - 2 окт. 2010. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 329 - 334.
Преглед на всички публикации