Икономически университет – Варна

ас. д-р Христоско Богданов

ас. д-р Христоско Богданов

ас. д-р Христоско Богданов

526, Виртуална стая: https://meet.google.com/byv-ftmo-vpe

088 2 164 575

h.bogdanov@ue-varna.bg

Консултации

Сряда, кабинет 526: 17:15-19:15

Петък, кабинет 526: 17:15-19:15

Дати за неположени изпити

16 мар 2022, кабинет Виртуална стая - https://meet.google.com/byv-ftmo-vpe: 17:00-19:00

20 апр 2022, кабинет 2-228, 2-ри корпус: 13:30-15:30

Вид Година Публикация
Студия 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society : [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. DOI: 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch003, 2022, 33-56.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237 с.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 20 - 26.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195 с.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности: Научно-практическа конференция, Велико Търново, 18 - 19.10.2018 г, Велико Търново: ВТУ, 2018, 1 - 9.
Монография 2018
Варна: Lecti Book Studio, 2018, 195.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series], Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 115 - 124.
Доклад 2018
Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, посветена на 25 г. кат. МИО, Свищов, 11 - 12 май 2018 : Сборник с доклади = Integration Processes in the Global Economy : International Scientific Conference, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 158 - 161.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 162 с. : с табл., диагр.
Доклад 2013
// Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 / Ред. кол. Петко Чобанов и др. : Т. 3. - Бургас : БСУ, 2013, с. 277 - 280.
Преглед на всички публикации