Икономически университет – Варна

Мениджмънт на организациите

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Управление и администрация

Професионално направление: Администрация и управление

Начална година: 2021

Обучаващите се студенти в тази специалност получават интегрирани знания в областта на основните функции на управлението – планиране, организиране, мотивиране и контролиране, както и умения за прилагането им при заемане на ръководни и изпълнителски длъжности в стратегическото, тактическото и оперативното управление на различни  организации, независимо от тяхната отраслова принадлежност.

Подготвя мениджъри в различни направления: ръководители на висши и средни нива в стопански и нестопански организации и дейности; мениджъри в организации от корпоративен тип и на дребния бизнес; изследователи и научни работници в областта на управлението; ръководен персонал в стопанската администрация, в т.ч. ръководителите на различни звена, аналитични специалисти и специалисти по управление на различните ресурси в организацията и др.

Специалност "Мениджмънт на организациите"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление " Администрация и управление"
Професионална квалификация "Управление и администрация"
Срок на обучение - 1 година (СС, СНУ) / 1,5 години (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна
 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за магистър по “Мениджмънт на организациите”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на магистрите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

 1. Професионални знания и умения

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на управлението на организациите. Обучението надгражда комплексната и широкопрофилна подготовка, насочена към познаване на основните функции и дейности на управлението в бакалавърската степен. В резултат на това магистрите получават интегрирани знания, практически умения и професионални компетенции в следните насоки:

            а) Диагностика на средата на организациите с цел:

 • адаптиране към променящите се политически, икономически, демографски и други условия, вкл. и към мултикултурните различия;
 • кандидатстване и трайно включване в регионалните, националните и европейски проекти и програми;
 • продуктово обновление и поддържане на системата за управление на качеството;
 • разработване и внедряване на избраните стратегии.

            б) Разработване, избор и реализация на управленски решения като:

 • дефиниране на обекта и проблемите на управление;
 • целева ориентация на развитието;
 • разработване на алтернативи, оценка и стратегически избор на пазар, продукт, интеграция и други стратегически решения;
 • предприемачески процес, бизнес-разчети и оценки.

             в) Организиране и контрол върху изпълнението на организационните задачи чрез:

 • изграждане и развитие на съответстващи на поставените цели и на  средата производствени и управленски структури;
 • разработване и поддържане на оптимални пропорции в различните структури и организационните отношения;
 • контрол на изпълнението на  управленските решения;
 • изграждане и поддържане на подходящи управленски информационни системи за контрол.

            г) Управление на корпоративната социална отговорност на организацията:

 • изграждане, поддържане и използване на оптимална технологична структура и ноу-хау за устойчиво развитие;
 • взаимодействие със синдикалните организации и с организациите и структурите на гражданското общество с цел подпомагане на социалните дейности и инициативи;
 • създаване и поддържане на имидж на организацията чрез социално-отговорни практики.

            д) Управление участието на организациите в проекти, вкл. и европейски:

 •  управление на организациите съобразно европейската политика в областта;
 • поддържане на жизнеспособността на организацията чрез външно финансиране;
 • управление на финансовия портфейл на организацията чрез участието в различни проекти и програми.

            е) Управление на персонала чрез:

 • създаване на адекватна организационна култура и на съпричастност на персонала с традициите, визията и стратегията на организацията;
 • стратегическо управление на човешките ресурси;
 • кадрово развитие на персонала като неразделна част от корпоративната стратегия.
 1. Обучение по специалност „Мениджмънт на организациите“

Учебният план на магистърската програма “Мениджмънт на организациите” е разработен в съответствие с нашия и световен опит в подготовката на магистри по управление от нисше, средно и висше управленско равнище на бизнес и публичните организациите. В него се включват както специализиращи дисциплини, така и специални за обучаемите, завършили специалности в други специалности освен „Мениджмънт”, „Стопанско управление” и „Бизнес администрация”.

Специалният блок на магистърска програма “Мениджмънт на организациите” се формира като цяло от най-важните дисциплини на специалност “Мениджмънт”, формиращи базовите им знания и умения в областта на управлението. Чрез тях се осигурява мениджърска подготовка на бъдещите магистри, дава им се възможност за мобилност към изискванията на стопанската и административната практика и техните интереси. С усвояването на знанията от тези специални дисциплини се създават условия за формиране на управленски знания и умения за работа в различните типове организации.

Теоретичните знания и практическите умения на магистрите в магистърската програма се формират в курса на обучение по специалността чрез възможност за изучаването на специализиращи дисциплини, даващи профилирана подготовка по „Мениджмънт на организациите“. Те са структурирани в следните направления: 1) Надграждащи основните управленски знания; 2) С управленска насоченост; 3) Конкретизиращи управленски; 4) Изборни управленски; 5) Управленски умения.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като практически занятия, делови и ролеви игри, решаване на казуси, разработване на реферати и есета, курсови работи и проекти, изготвяне на презентации и др.

Целият курс на обучение завършва със защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит по специалността.

Завършилите пълния курс на обучение магистри по специалността получават образователно-квалификационната степен “Магистър” по  професионално направление 3.7. “Администрация и управление”, специалност “Мениджмънт на организациите” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

 

 1. Възможности за реализация

Цел на магистърската програма „Мениджмънт на организациите” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в бизнес организации и/или техни подразделения и/или в структурите на публичната администрация, (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на мениджъри, (3) управляват поверените им ресурси на организациите-работодатели, (4) оползотворяват възможностите за бизнес развитие, (5) мислят креативно, анализират бизнес процеси и вземат адекватни управленски решения.           

Завършилите  образователно-квалификационна степен „Магистър по Мениджмънт на организациите” могат да работят на длъжност мениджър във висшия, средния и нисшия управленски състав в производствени и търговски организации, организации в сферата на услугите (банково-застрахователен бизнес, социално ориентирани дейности и др.), в публични организации и др., както и в областта на научно-изследователската дейност и експертизата. Те могат да заемат ръководни и изпълнителски длъжности в стратегическото, тактическото и оперативното управление на всички частни, с чуждестранно участие и публични бизнес-организации, независимо от тяхната отраслова принадлежност.

 

 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Мениджмънт на организациите“

Съгласно Националната квалификационна рамка, магистрите, обучаващи се в тази специалност, придобиват следните компетенции:

 • Професионални компетентности:
 • анализират факти, събития и явления, свързани с функционирането на различни организации;
 • извеждат оценки, очертават тенденции, формулират решени и нерешени въпроси и проблеми на изследваните обекти;
 • използват нови стратегически подходи; формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа;
 •  предлагат насоки за решаване на открити проблеми, за усъвършенстване на функционирането и бъдещо развитие на управляваните организации.
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • притежават умения за създаване, формиране, оценка, развитие и поддържане на екипи;
 • контактуват свободно с хора в мултикултурна среда и пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици;
 • представят разбираемо идеи пред широка аудитория, вкл. специалисти и неспециалисти, защитават различни позиции и гледни точки, като прилагат разнообразни методи и техники за анализ и въздействие
 • Самостоятелност и отговорност:
 • разработват, оформят, представят и защитават тези и становища;
 • работят самостоятелно или в екип по възложени задачи, като координират усилията си с други хора, изпълнявайки части от обща работа/задача, спазвайки предварително определени условия и срокове;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 •  Компетентност за учене:
 • оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения;
 •  планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.
Специалност
Начална година
2021
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Теория на счетоводството 10 12 Изпит 360 300 60
Въведение във финансите 10 12 Изпит 360 300 60
Мениджмънт и маркетинг 10 12 Изпит 360 300 60
Икономикс 10 12 Изпит 360 300 60
Количествени методи 10 12 Изпит 360 300 60
Общо за Фундаментални 60 1800 1500 300
Специални
Стратегическо управление 11 5 Изпит 150 90 60
Прогнозиране, планиране и контрол 11 5 Изпит 150 90 60
Предприемачество и малък и среден бизнес 12 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 15 450 270 180
Специализиращи
Проектен мениджмънт 11 8 Изпит 240 165 75
Корпоративно управление 11 8 Изпит 240 180 60
Регионално развитие 11 8 Изпит 240 180 60
Социална отговорност на бизнеса 11 6 Изпит 180 120 60
Управление на персонала 12 8 Изпит 240 180 60
Магистърски семинар 12 8 Текуща оценка 240 210 30
Европейска бизнес политика 12 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 12 6 Текуща оценка 180 120 60
Общо за Специализиращи 60 1800 1320 480
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
12 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 150 4500 3540 960


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-португалски 12 3 90 60 30
Чужд език-руски 12 3 90 60 30
Чужд език-френски 12 3 90 60 30
Чужд език-немски 12 3 90 60 30
Чужд език-английски 12 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти