Икономически университет – Варна

ФНИ 2019г. "Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие"

„Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“ е проект, финансиран чрез "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2019 г." на фонд "Научни изследвания" (ФНИ), обединяващ учени с експертиза в проблемно и актуално за обществените науки, изследователско поле.

Период на изпълнение: 18.12.2019 г. - 18.12.2022 г.

Мотивите на колектива за съвместна работа по темата са продиктувани от процеси в поземлените отношения, чийто генезис датира от трансформацията на социалния модел на обществото през 90-те години на ХХ век, а приложението на общностната земеделска политика катализира допълнително. Появиха се диспропорции в земеделския отрасъл, които в определени сектори добиха характер на дисбаланси. Производства, за които страната ни има уникални природно-климатични се оказаха „уязвими“. Прояви на дихотомия има при стопанските единици, при използването на земята, както и при усвояването на финансовите потоци от европейските и български данкъкоплатци. Идеята за подкрепа на доходите, поради избрания начин (на площ) разшири до икономически необосновани размери есктензивното производство у нас.

При голяма част от отглежданите преди всичко зърнено-житни култури не се създават добавена стойност. България е нетен износител на зърно. Въпреки положителното външно-търговско салдо при търговията със земеделски стоки, почти индустриализираното производство на зърнено-житни култури в разширяващи се мащаби, лишава част хората в тези региони от поминък, редуцира биоразнообразието и изтощава хумусния слой на почвата. Земеделските и икономическите системи не са в хармонична връзка, от което редица обществени системи са в дефицит. Всички тези процеси са резултат от laisser faire политика, част от институционалната теория и пораждат ефект на „Черния лебед“. В последните години обществените парадигми се сменят, политиките се настройват за решаване на все повече предизвикателства пред социума, икономическите теории се конвергират и надграждат. Правата за собственост дават шанс пазарната ефективност от институционалната теория да позволи да се решават и редица социални проблеми. Теоритичните конструкти са съществени изследователски решения при изучаване на сложни социално-икономически феномени, каквито се проявяват и в българското земеделие предвид динамични процеси в земеползването и земевладеенето, двете страни на поземлените отношения. Изследването на тези феномени позволява да се осветят и разкрият редица синергийни възможности, проявяващи се от наличието/срещата на социокултурни традиции и общностна земеделска политика в българското земеделие.

Продължителността на проекта е 36 месеца (от 2019 г. до 2021 г.), а общият размер на финансирането е 120 000 лв. Изследователският екип включва 18 учени от три различни институции: Институт по аграрна икономика - София (водеща организация), ИУ-Варна и Аграрен университет - Пловдив.

 • Институт по аграрна икономика с екип:
  • проф. д-р Пламена Йовчевска - ръководител на научния колектив
  • гл.ас. д-р Даниела Цвяткова
  • гл.ас. д-р Ангел Саров
  • ас. Михаела Михайлова
  • докт. Венелин Венев
  • експерт Диляна Димитрова
  • експерт Марина Лазарова - Муслах
 • Аграрен университет - Пловдив с екип:
  • проф. д-р Иван Пенов
  • доц. д-р Теодора Паришева - Стоева
  • доц. д-р Минко Георгиев
  • доц. д-р Виолета Дириманова
  • докт. Дафинка Грозданова
  • студент Тома Гунов