Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура № 6

ДОКУМЕНТАЦИЯ по обявена обществена поръчка от Икономически университет – Варна с решение РД-21-1449/29.11.2019г. при ред за възлагане – публично състезание с предмет "Строително-монтажни и ВиК работи в студентски общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница №65 /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 4545 3100/ с прогнозна стойност, определена на 27.11.2019 г .

 

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 19 декември 2019 г.

  1. Решение за откриване на процедура
  2. Обявление за поръчка
  3.  Документация
  4. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 29.11.2019 г.

      5. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

      6. Допълнителна информация към Приложение 8

Дата на публикуване: 06.12.2019 г.

      7. Уведомително писмо за отваряне на ценовите предложения

Дата на публикуване: 15.01.2020 г.

       8. Протокол вх.№ РД-20-24/15.01.2020 г.
       9. Протокол вх.№ РД-20-100/31.01.2020 г.
     10. Доклад от 31.01.2020 г.
     11. Решение от 13.02.2020 г.
     12. Информация по реда на чл. 98, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП

Дата на публикуване: 13.02.2020 г.

      13. Договор за възлагане на Обособена позиция №1
      14. Договор за възлагане на Обособена позиция №2
      15. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване: 18.03.2020 г.

       16. Обявление за приключване на договор за обществена полъчка по обособена позиция № 1

Дата на публикуване: 13.11.2020 г.

       17. Обявление за приключване на договор за обществена полъчка по обособена позиция № 2

Дата на публикуване: 30.11.2020 г.