Икономически университет – Варна

Профил на купувача - 2019 г.


1. Обявления за предварителна информация:

2. Пазарни консултации:

3. Становища от АОП от упражнен предварителен контрол:

    3.1. Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП

Дата на публикуване: 13.09.2019г.

4. Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява /покана до определени лица/:

ID на информация за публикация на обява в АОП
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата

9093844

"Доставка на компютърна техника за нуждите на ИУ-Варна“, /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 3020 0000 „Компютърно оборудване и принадлежности“. 24.10.2019
9092609 “Проучване на културното наследство по Пътя на коприната на територията на Североизточен район (BG 33) и Югоизточен район (BG 34) в България“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7124 1000/ по проект с референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и съфинансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България. 18.09.2019
9091009 "Предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт GSM, UMTS и LTE и допълнителни услуги свързани с нея, фиксирана телефонна услуга и достъп до интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа за нуждите на Икономически университет – Варна", /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 6421 2000 "Мобилни радиотелефонни услуги"/ 02.08.2019
9090727 "Изграждане и монтаж на каскадна инсталация от 4 броя стенни газови котли“, /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4216 0000 „Инсталации с отоплителни котли“/". 26.07.2019
9090204 "Закупуване на достъп до научни бази данни с електронни книги и абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните разработки и публикациите“ по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 4861 0000/, финансиран от Eвропейския социален фонд по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 12.07.2019
9086231 "Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебния процес за нуждите на ИУ-Варна" 28.02.2019 г.
9085146 "Абонаментно поддържане и ремонт на система за черно-бял дигитален печат Oce VarioPrint 6160 Ultra" 25.01.2019 г.
9085145 "Абонаментно поддържане и ремонт на система за цветен дигитален печат CANON IR C7260I" 25.01.2019 г.


5. Обществени поръчки, възлагани чрез процедури:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер на Решение)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
947290 "Годишен абонамент за достъп до научни бази и електронни ресурси EBSCO за 2020 г." /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 4861 0000 "Система от бази данни"/ 03.12.2019 г.
946863 "Строително-монтажни и ВиК работи в студентски общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. "Брегалница" №65 /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100" 29.11.2019 г.

939919

"Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна с изключение на кметства "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово"" /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 0912 1200 "Газ за битови нужди"/. 21.10.2019 г.

939157

"Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна за кметства "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 0912 1200 "Газ за битови нужди"/ 16.10.2019 г.

933132

"Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. "Брегалница" №65 /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100" 13.09.2019 г.
919634 "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Икономически университет - Варна /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 0931 0000" 02.07.2019 г.
890081 "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Икономически университет - Варна /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4111 0000" 23.01.2019 г.