Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Практическото обучение е част от учебния план и е задължително за студентите в образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“, редовно и дистанционно обучение в Икономически университет – Варна. Практическото обучение се провежда съобразно разпоредбите на подсистема "Професионалнопрактическо обучение" на ИУ-Варна и приетите от катедра "Аграрна икономика" указания за провеждане напрактическо обучение /Указания за специалност "Аграрен бизнес", Указания за специалност "Екоикономика"/.

Продължителността на практическото обучение е 45 календарни дни или 240 часа сумарно, като се провежда по избор на студентите по един от следните варианти:

  • След завършване на VI-ти семестър до обявената изпитна дата в изцяло свободното от учебни занятия време;
  • В рамките на V-ти и VI-ти семестър.

Още инструкции и указания студентите могат да получат от платформата

Защитата на практическото обучение за студентите от специалност "Аграрен бизнес" и специалност "Екоикономика" ще се проведе на 25 септ. (петък) от 8.00 ч. в кабинет 1-423.  За всички студенти защитата ще се проведе от гл.ас. д-р Радмил Николов.