Икономически университет – Варна

Научна дейност

Международната научно–практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“ се организира ежегодно от 1985 година насам от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ /БИНИ/.

Инициатори за ежегодното й провеждане са създателите на катедра БИНИ – проф. д-р Станислав Хаджиев и проф. д-р ик. н. Георги Димитров. Тази традиция се продължава отговорно вече 34 години от техните последователи.

Темата на конференцията „Строително предприемачество и недвижима собственост” е без промяна от 2006 г., но тематиката на докладите е актуална и широкообхватна. Основният акцент е поставен върху проблемите на икономиката и управлението на строителството, териториалното устройство и недвижимата собственост.

Към сайта на конференцията

Списание „Строително предприемачество и недвижима собственост“ („Construction Entrepreneurship and Real Property“), ISSN 2683-0280, е рецензирано академично научно списание, в което се публикуват оригинални авторови ръкописи, посветени на актуални съвременни икономически проблеми в областта на строителното предприемачество и недвижимата собственост. Стремежът на списанието е да дава път на новаторски идеи, да предизвиква научни дискусии и да отразява научното наследство, като го представя пречупено през призмата на съвременното икономическо развитие.

Към сайта на списанието

Научно-изследователски проекти, финансирани от Фонд Научни изследвания

Номер на проекта

Тема на проекта

ФНИ №
КП-06-Н-65/4

Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при управление на човешките ресурси

 

Научно-изследователски проекти, финансирани със средства от държавния бюджет 
за финансиране на присъща за държавните висши училища научна дейност

Номер на проекта

Тема на проекта
НИД НИ-20/ 2023 Многофакторно емпирично изследване на зависимостите между ипотечното кредитиране, строителната активност и цените на жилищните имоти в България в условията на наслагващи се кризи
НПИ-69 Предизвикателства пред строителния сектор в България в контекста на кръговата икономика
НПИ-62 Дигитализацията на малките предприятия - драйвер за успех и промяна
НПИ-58 Предизвикателства пред управлението, оценяването и данъчното облагане на недвижимите имоти
НПИ-41 Подобряване на възлагателния процес при реализацията на инвестиционни проекти, финансирани с публични средства
НПИ-37 Съвременни практики при оценяването на активи в България
НПИ-34 Устойчиво строителство и развитие на градската среда
НПИ-11 Съвременни подходи в привличането на инвестиции за развитието на територията
НПИ-130 Концесията като фактор за развитите на сектор "Водоснабдяване и канализация" в Р. България
НПИ-131 Развитие на строителството в България в контекста на новия програмен период 2014-2020
НПИ-136 Влияние на стратегията за устойчиво развитие на ЕС върху българския строителен бизнес (на примера на строителните организации от североизточния и югоизточния райони за планиране)