Икономически университет – Варна

Успешно бе проведен традиционно организираният Преглед на студентската научна дейност към катедра "Счетоводна отчетност"

На 22 април 2024 г. катедра „Счетоводна отчетност“ проведе своя традиционен Преглед на студентската научна дейност в хибриден формат: присъствено в зала 320 на ИУ – Варна,  и онлайн във виртуална стая в Google Meet. Разработките, които студентите от специалностите „Счетоводство и одит“ и "Счетоводство и финанси“ представиха, бяха посветени на интересни и актуални теми в областта на счетоводството, одита и анализа. По-конкретно бяха представени характерните особености при облагане на специфичен вид операции с данък върху добавената стойност, приложението на модела на Алтман като инструмент за оценка на финансовото „здраве“ на предприятията, амортизационната политика като елемент на цялостната счетоводна политика, както и различни аспекти на приложението на финансовия анализ на дейността на предприятията.

Представените презентации провокираха интересни и ползотворни дискусии, които ще помогнат на студентите при цялостното разработване на техните дипломни работи.

Научното жури определи следните призови места:

Първо място: Боян Стоянов, спец. „Счетоводство и одит” с доклад на тема: „Основни базисни изисквания в ДДС системите на Франция и Великобритания по примера на „Кока кола Юропасифик“

Второ място: Жак Семизов, спец. „Счетоводство и одит“ с доклад на тема: „Z-score анализът на Алтман като традиционен контролен механизъм за  превенция от изпадане в несъстоятелност“

Трето място: Анна-Мария Димитрова, специалност „Счетоводство и одит“ с  доклад на тема: „Анализ на ликвидността и платежоспособността на извадка предприятия, занимаващи се с доставка, монтаж и ремонт на климатични системи“ по примера на „Климамаркет Ефендулов“ ЕООД – гр. Варна, „Булклима“ ЕООД – гр. София и „Атаро Клима“ ЕООД – гр. Пловдив“

Пожелаваме на победителя достойно представяне на Студентската научна конференция, а на останалите участници – успешно дипломиране!

23 апр 2024Подобни