Икономически университет – Варна

Тринадесета студентска олимпиада по микроикономика

Тринадесетата студентска олимпиада по микроикономика, организирана от катедра „Обща икономическа теория“, се проведе на 16 декември 2021 г. Участие в нея взеха студентите от всички факултети в ИУ – Варна, показали най-високите резултати по фундаменталната дисциплина „Микроикономика“ – тридесет и един студента от четиринадесет специалности.

Събитието се реализира неприсъствено чрез уеб базиран процес и видеоконферентна връзка, в която се включиха участниците, комисията и поканените гости. Тази година то беше посветено на 85-годишнината от създаването на катедра „Обща икономическа теория“ с решение на Академичния съвет на Висшето търговско училище (ВТУ), гр. Варна, Протокол № 409 от 13 март 1937 г.

Олимпиадата беше открита от гл. ас. д-р Вениамин Тодоров, който припомни положителния опит в провеждането на утвърдилото се в годините студентско състезание, както и богатата история на катедрата, която го провежда. Чрез първата учебна програма на ВТУ, приета на 14 май 1920 г., е въведена дисциплината „Политическа икономия”, за която е определен най-големия хорариум от всички дисциплини по икономика. Седемнадесет години по-късно първото българско висше търговско училище се структурира по нов начин, като се въвеждат катедри, една от които е Политическа икономия (т.е. днешната „Обща икономическа теория“, преименувана през 1991 г.). Новосъздадената катедра е единствената по това време по тази научна дисциплина във висшето икономическо образование в България (Беров, Л., История на икономическата мисъл в България, т. 2, С., Изд. „Наука и изкуство”, 1963, с. 50-51).

След официалното откриване участниците пристъпиха към самото състезание. Студентите бяха предварително запознати с регламента, като всеки от тях разполагаше с личен код, чрез който се регистрира. По този начин беше гарантирана анонимността при проверяването.

Състезанието премина през два последователни етапа и протече много оспорвано. Първоначално студентите трябваше да се справят с тест от въпроси в областта на микроикономиката. Следващият етап постави пред участниците предизвикателството да решат две комплексни задачи, свързани с функционирането на пазарите и ролята на отделната фирма.

След като извърши двустранна проверка и дешифрира резултатите, комисия в състав гл. ас. д-р Вениамин Тодоров (председател и главен организатор), гл. ас. д-р Татяна Иванова, гл. ас. д-р Силвия Господинова, гл. ас. д-р Александър Тодоров, гл. ас. д-р Свилена Михайлова и гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева определи следните победители:

Първо място:   Митко Желев (спец. „Недвижими имоти и инвестиции“)
Второ място:   Стефан Стоилов (спец. „Дигитални технологии в бизнеса“)
Трето място:   Симона Николова (спец. „Стокознание и митническа дейност“)

След подробна преценка на цялостната му работа през семестъра, освен грамота за първо място, комисията присъди на победителя и академичната награда „Проф. Ивона Якимова“. Наградата се връчва за първа година за отлични резултати в обучението по микроикономика и Митко Желев е първият й заслужил носител.

На заелите челните места бяха връчени грамоти, удостоверяващи заетото от тях място. Грамоти за успешно представяне получиха и участниците с резултат над 50% от максимално достигнатия. Техните постижения ще бъдат отчетени при формирането на крайната им оценка по дисциплината „Микроикономика“.
 

19 дек 2021Подобни