Икономически университет – Варна

Студентска научна сесия към секция "Правни науки" се проведе под надслов "Право и справедливост"

На 19.04.2024 г., традиционно, като финал на организираната от катедра "Правни науки" Седмица на правото, се проведе ежегодната Студентска научна сесия - секция „Правни науки“ под надслов „Право и справедливост“. Тя предостави възможност на студентите, които изучават различни правни дисциплини, проявявайки самостоятелно и критично мислене да изложат своите виждания по значими социални и правни теми, както и проблеми на законодателството и практиката по прилагането му.

Жури в състав: доц. д-р Дарина Димитрова – председател, и членове: гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова, гл. ас. д-р Милена Цветковска, адв. д-р Владимир Данев и адв. Валентина Софрониева класира участниците, както следва:

Първо място: Максимилияна Гюмова, спец. Съдебна администрация, курс 3 с тема на доклада “Привидните сделки като способ за придобиване на правото на собственост“

Второ място: Галина Стоянова, спец. Счетоводство и финанси, курс 2 с тема на доклада „Право и справедливост в производство по несъстоятелност “

Трето място: Яница Овчарова, Елица Слабова, спец. Счетоводство и финанси, курс 2 с тема на доклада „Предимства и недостатъци при командитното дружество с акции (КДА) в България и Франция“.

За организаторите беше удоволствие за поредна година да срещнат на полето на правната полемика така вдъхновени, знаещи и мотивирани млади хора!

26 апр 2024Подобни