Икономически университет – Варна

Стипендии за студенти в ОКС "магистър", учредени от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България

По решение на Управителният съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) са учредени две стипендии на името на председателите на Института на заклетите експерт-счетоводители проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков. Всяка от стипендиите се изплаща еднократно и е в размер на 1000 лв. Конкурсът е за отлични студенти от ОКС „магистър“, обучаващи се в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит. По този начин ще бъдат поощрявани и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високи академични успехи, участия в национални и международни форуми със самостоятелни доклади и извоювани постижения и отличия.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  • Заявление (в свободен текст) за кандидатстване в конкурс за стипендия;
  • Кратка автобиография на български език;
  • Мотивационно писмо;
  • Уверение, издадено от съответното висше училище, за удостоверяване на успеха от обучението и редовната форма на обучение.

Ако кандидатите притежават копия на документи/сертификати за удостоверяване на академични постижения, участия в научни форуми или студентски и неправителствени организации, могат да ги приложат в заявлението.

Срокът за подаване на документите е удължен до 31.03.2022 г. на адрес: ИДЕС, гр. София, ул. „Искър“ №22, или на имейл: ides@ides.bg

17 мар 2022Подобни