Икономически университет – Варна

SILCNET сертификационен знак за качество на предлаганите туристически услуги по Пътя на коприната разработи екипа на ИУ-Варна по проект SILC

В рамките на международен проект SILC “Местната култура по пътя на коприната“/“SILC Road local culture”, Икономически университет – Варна в качеството си на водещ партньор за работен пакет 4. „Разработване на наръчник за сертификационен знак на мрежата SILCNET” разработи,  представи и апробира с всички партньори от проектния консорциум, лого на знака SILCNET, стратегия, план и средства за промотиране на логото на знака SILCNET”.

Знакът SILCNECT Entrepreneurship Label е сертификационна система за предприемачите, които предлагат туристически продукти на Пътя на коприната. Целта е да се създаде общ инструмент за стимулиране на местните икономики и създаване на синергии между страните от Черноморския басейн.

Всички концепции за лого на логото на знака SILCNET бяха изключително идейни с препратки към китайски символи за тълкуване на бъдещето, стилизирани графики на географските посоки север и юг, пет пътя и пет флага, които идентифицират шестте партньора в изпълнението на проекта и биват обединени от флага на ЕС.

Изборът бе направен в полза на концепцията, която е с най-пълен визуален синхрон с логото на проект SILC и ясно кореспондира с общата идея за визуализиране на концепцията на проект SILC.

За въвеждането на сертификационния знак са разработени също и стратегия, план и средства за промотиране на знака SILCNET. Текущо се работи по разработването на учебните материали за придобиване на знака за качество на предлаганите услуги, предстои и пилотно провеждане на обучителни сесии.

Дейностите по обучение на предприемачите за придобиване на SILCNECT Label ще подпомогнат създаването на идеи за иновации, сътрудничество и търговска свързаност сред бизнеса в сферата на туризма.

03 юли 2020Подобни