Икономически университет – Варна

Публична защита на дисертационен труд

На 16.07.2012 г., от 16.00 часа, в заседателната зала на Института за балканистика с Център по тракология  „Проф. Александър Фол” при БАН, ще се проведе публична защита за придобиване на научна степен „доктор на историческите науки” на доц. д-р Иван Русев.
Тема на дисертационният труд: „Търговската модерност на Българското възраждане”

Научното жури е в състав:

Председател:
доц. д-р Александър Григоров Костов, ИБЦТ при  БАН – София

Членове:
чл. кор. Румяна Радкова, БАН-София
акад. проф. дин. Константин Димитров Косев, БАН-София
проф. дин Надя Христова Данова, БАН – София
проф. дин Иван Асенов Тютюнджиев, ВТУ - В. Търново
проф. дин Людмил Йорданов Спасов, ПУ – Пловдив
доц. д-р Пламен Димитров Митев, СУ – София

Рецензенти:
акад. проф. дин. Константин Димитров Косев, БАН-София
проф. дин Надя Христова Данова, БАН – София
проф. дин Иван Асенов Тютюнджиев, ВТУ - В. Търново

28 юни 2012Подобни